รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 30 คน (หลักสูตรนานาชาติ)

Home / ข่าวการศึกษา / ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 30 คน (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติ

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเทียบเท่าระดับชั้น ม.6
  • หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้น ม.6

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -23 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้

จุดเด่น

1. การเรียนการสอนแบบ Active Learning
2. ห้องเรียนแบบ Smart Classroom
3. จัดสรร Ipadให้นักศึกษาทุกคน
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนทันสมัยในระบบ Digital Dentistry
5. มีระบบการเรียนและประสบการณ์ ในสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
6. สถานที่เรียนสวยงามทันสมัย ใจกลางกรุงเทพฯ
7. ดำเนินการสอนโดย ศ. รศ. ผศ. และอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนและวิจัยอย่างดียิ่ง ทั้งในและต่างประเทศ

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นอกจากนี้วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

จำนวน 4 วิชาเอก ประกอบด้วย

  • วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • วิชาเอกทันตสาธารณสุข
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
  • และวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 12

หรือที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-2299-0935 E-mail : wuicdent@gmail.com
เว็บไซต์ https://dentistry.wu.ac.th
Facebook : Walailak University International College of Dentistry

ข้อมูลโดยส่วนสื่อสารองค์ก ร ม.วลัยลักษณ์

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th
ติดต่อ 0-2299-0935 | wuicdent@gmail.com | https://dentistry.wu.ac.th