TCAS TCAS 61 รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เริ่มระบบใหม่ TCAS เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ | มจษ.

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เริ่มระบบใหม่ TCAS เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ | มจษ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ TCAS เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 6 ธันวาคม 2560ผ่านระบบออนไลน์ www.chandra.ac.th พร้อมมุ่งผลิตบัณฑิตสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

สำหรับการรับเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้รับสมัครผ่านระบบทีแคส (TCAS) จำนวน 4 รอบ ประกอบด้วย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 และ รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 จำนวนกว่า 3,140 คน

มจษ. เริ่มระบบใหม่ TCAS เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำลังเปิดรับสมัครรอบที่ 2

“ขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำลังเปิดรับสมัครรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบโควตาสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ และโรงเรียนเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาไปฝึกสอน กว่า 50 โรงเรียน เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

และในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 จะเป็นการรับสมัครโดยวิธียื่นแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio รอบที่ 1/2 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี และนักเรียนผู้มีจิตอาสา เป็นนักกิจกรรม ร่วมส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนรวม โดยรอบแฟ้มสะสมผลงานนั้น สมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา และเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ www.chandra.ac.th หรือ สอบถามได้ที่ โทร 0 2942 5800 และ 0 2942 6800” นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าว

ในส่วนรอบที่ 3 เป็นการรับตรงร่วมกัน

รองอธิการบดี กล่าวต่อว่า “ในส่วนรอบที่ 3 เป็นการรับตรงร่วมกัน โดยมี ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร เริ่มวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561 สำหรับรอบที่ 4 และ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะเป็นรอบรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการในการรับสมัครและจัดการสอบคัดเลือกเอง ผ่าน www.chandra.ac.th โดยรอบที่ 4 จะเปิดรับสมัคร วันที่ 14 พ.ค. – 14 มิ.ย. 61 และรอบที่ 5 วันที่ 18 มิ.ย. – 19 ก.ค. 61

ทั้งนี้ ระบบการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระบบทีแคส นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับ ในสาขาวิชาที่เลือก และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวผู้เรียน ขอให้ศึกษารายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาระบบใหม่ให้ครบถ้วน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

“สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต อาทิ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ที่เปิดถึง 9 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดนตรีไทยศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ รวมถึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ” รองอธิการบดี กล่าว