มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Chandrakasem Rajabhat University

Home / academy / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483… See More

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 เดิมเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ตั้งอยู่ในเขตวัง จันทรเกษม บนถนนราชดำเนิน และได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2501 ปรับการเรียนการสอนจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ได้ย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ซอยลาดพร้าว 23) ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลพระราชทานสถาบันการศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา จากกระทรวง ศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างภาคภูมิ

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย
คือ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

วิสัยทัศน์ประจำมหาวิทยาลัย
คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์

เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
คือ ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
– สีน้ำเงิน   แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
– สีเขียว     แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏทั้ง 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
– สีทอง      แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
– สีส้ม        แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
– สีขาว       แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายจันทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายจันทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตราสัญลักษณ์อักษรย่อจันทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตราสัญลักษณ์อักษรย่อจันทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกแคฝรั่ง

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเทา-เหลือง

เพลงประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่
– มาร์ชจันทรเกษม
– เทาเหลืองเมืองธรรม
– ปณิธานจันทรเกษม
– ลาแล้วจันทร์
– สู่ขวัญจันทรเกษม
– รำวงจันทรเกษม
– แก้วจันทรา
– ลำลึกจันทร
– ถิ่นสวรรค์จันทรเกษม
– รำกระทบไม้
– วิมานจันทรเกษม
– เพลงโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ท่ามกลางใจเมืองหลวงที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมครบครัน ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน Cineplex อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงถึงความทันสมัยของเมืองใหญ่ บนพื้นที่เกือบ 90 ไร่ถูกจัดสรรเป็นอาคารที่ทันสมัยกว่า 30 หลัง พร้อมศูนย์กีฬา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ หอประชุม หอพักนักศึกษา และภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ภายใต้บรรยากาศร่มรื่น ร่มเย็นของสวนสวย ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942-6900-99

การเดินทางไปมหาวิทยาลัยด้วยรถโดยสาร
มีรถประจำทาง รถตู้ปรับอากาศผ่านหลายสาย
รถปรับอากาศ : ปอ.185 , ปอ.136 , ปอ.206 , ปอ.529
รถโดยสารธรรมดา : สาย 38 , 126 , 136 , 134 ก , 178 , 179 , 206

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม : Chandrakasem Rajabhat University
ชื่อย่อ : มจษ. / CRU
คติพจน์ : ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
สถาปนา : 9 กันยายน พ.ศ. 2483
ประเภท : รัฐ
เว็บไซต์ : www.chandra.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/ฝ่ายประชาสัมพันธ์-จันทรเกษม-101975809979860/timeline/

 

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.chandra.ac.th/

See Less

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้