Thailand 4.0 University Expo 2018 ทปอ. มหกรรมอุดมศึกษา มหวิทยาลัย

10 โซนน่าสนใจใน University Expo 2018 มหกรรมที่รวมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไว้ด้วยกัน

Home / กิจกรรม / 10 โซนน่าสนใจใน University Expo 2018 มหกรรมที่รวมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไว้ด้วยกัน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เชิญชวนเข้าร่วมงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เป็นการรวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่เน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเป็นมหาวิทยาลัยไทยตามนโยบาย 4.0 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

การรวมพลังของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

โดยงานนี้ถือเป็นครั้งแรกของการรวมพลังมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีกิจกรรมมากที่สุด เพื่อให้แสดงความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ที่จะเป็นกลไกสำคัญของสังคมต่อการขับเคลื่อนทั้งด้านการผลิตกำลังคน, การสร้างงานวิจัย, การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานนี้ คือการรวบรวมกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 10 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 : “รอยัล พาวิลเลียน” (ROYAL PAVILION)

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมชมผลงานภาพวาดพระราชกรณียกิจ 3 พระองค์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่าสิบผลงาน

โซนที่ 2 : STEM EDUCATION & 21st CENTURY LEARNING

การส่งเสริมและสนับสนุนรากฐานให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งทักษะใหม่ๆ ที่จะสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม

โซนที่ 3 : อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาชุมชน

การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากนักวิชาการผ่านกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต การสร้างอาชีพและการเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้

โซนที่ 4 : Social Innovation,Social Enterprise and Entrepreneurship

แสดงนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย แสดงให้เห็นและเข้าใจคำว่า Social Innovation รวมทั้งบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศอย่างยั่งยืน

โซนที่ 5 : University Innovation Ecosystem

การเชื่อมโยงกันในสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรมและบริการที่สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

โซนที่ 6 : SME & Start Up

ต้นแบบของนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น ภายในโซนมีจัดการแข่งขันการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

โซนที่ 7 : Innovation Hubs

โครงการ Innovation Hubs ออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างที่มีอยู่ของระบบวิจัยไทย ที่ไม่สามารถผลักดันให้งานวิจัยจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ โดยสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้วยการส่งเสริมให้มีเครื่องมือขนาดใหญ่ที่จะขยายผลงานสู่ระดับต้นแบบ ทุนพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดงานวิจัย ส่งเสริมผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่

โซนที่ 8 : นิทรรศการความร่วมมือและการรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัย

การรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS) มากยิ่งขึ้น

โซนที่ 9 : นิทรรศการ ความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยคัดเลือกโครงการเด่นๆ ที่ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 อาทิ โครงการด้านอาหาร การเกษตร, โครงการด้านปัญญาประดิษฐ์, โครงการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยนำเสนอในรูปแบบ interactive เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการสามารถสืบค้นได้ด้วยตัวเอง

โซนที่ 10 : นิทรรศการมหาวิทยาลัยเอกชน

จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับโอกาสทางการศึกษา, ความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ บทบาทในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษจากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาระดับประเทศ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.นพ.อุดม คชินธร รมช.ศึกษาธิการ ฯลฯ

ลงทะเบียนล่วงหน้า

 unixpo.cupt.net

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความแนะนำ