dek62 TCAS TCAS62 ทปอ.

ทปอ. ประกาศ คืนค่าสมัคร TCAS62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ถึงวันที่ 31 ก.ค. 62

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. ประกาศ คืนค่าสมัคร TCAS62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ถึงวันที่ 31 ก.ค. 62

หลังจากที่ ทปอ. หรือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องการคืนเงินค่าสมัคร TCAS62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+กสพท)

ทปอ. ประกาศ คืนค่าสมัคร TCAS62

ในกรณีการชำระเงินค่าสมัครสอบรอบที่ 3 แล้ว แต่ไม่ได้ทำการยืนยันเลือกสาขาวิชา และน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการขอเงินค่าสมัครคืนก็สามารถทำได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ทปอ. ประกาศ คืนค่าสมัคร TCAS62 รอบที่ 3

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน TCAS62 รอบที่ 3

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับเงินคืน ต้องเป็นผู้สมัครที่ลงทะเบียนในระบบการคัดเลือกกลางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจะต้องเป็นผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบ TCAS62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+กสพท) แล้วทำการชำระเงินค่าสมัคร โดยไม่ได้ยืนยันสาขาวิชาที่สมัคร ซึ่งถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ระบบไม่สามารถนำรายชื่อผู้สมัครเหล่านั้นมาประมวลผลการคัดเลือกได้

2. ผู้สมัครทำตามข้อที่ 1 โดยการยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ : คลิกที่นี่ และจะต้องทำการกรอกข้อมูลการขอรับเงินคืนให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นี้เท่านั้น ซึ่ง ทอป. จะไม่ได้รับคำร้องในรูปแบบอื่น

3. การเตรียมสำเนาเอกสารประกอบคำร้อง ให้ลงนามในเอกสารทุกฉบับ และจัดทำเป็นไฟล์ PDF แนบเอกสารที่เป็นไฟล์มาพร้อมกับคำร้องออนไลน์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

4. ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการขอเงินค่าสมัครคืนได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

4.1 รับเงินด้วยตนเอง โดยแนบเอกสารตามที่ ทปอ. กำหนดเอามาด้วยให้ครบถ้วน ดังนี้
– กรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วน : คลิกที่นี่
– ใบชำระเงิน และหลักฐานการชำระเงิร (ใบเสร็จ / ใบ Pay in / หลักฐานทางแอปพลิเคชั่น)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

4.2 การขอรับเงินคืนผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยที่ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเป็นผู้ที่ชำระค่าโอน พร้อมทั้งแนบเอกสาร ดังนี้
– กรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วน : คลิกที่นี่
– ใบชำระเงิน และหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ / ใบ Pay in / หลักฐานทางแอปพลิเคชั่น)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น

4.3 การขอรับเงินผ่านระบบ Prompt Pay โดยผู้สมัครจะต้องแนบเอกสาร ดังนี้
– – กรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วน : คลิกที่นี่
– ใบชำระเงิน และหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ / ใบ Pay in / หลักฐานทางแอปพลิเคชั่น)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
– หมายเลขพร้อมเพย์

5. ทปอ. หรือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะทำการแจ้งผลการตรวจสอบคำร้อง และทำการอนุมัติการจ่ายเงินภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับคำร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. การคืนเงินจะจ่ายเงินคืนภายใน 15 วันทำการ หลงัจากที่คำร้องของน้อง ๆ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

7. ทปอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินคืนให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องเกินระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ