มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

Rattana Bundit University

Home / academy / มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของ ท่านอาจารย์ประชุม รัตนเพียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านอาจารย์วิจิตรา รัตนเพียร ที่ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่… See More

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของ ท่านอาจารย์ประชุม รัตนเพียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านอาจารย์วิจิตรา รัตนเพียร ที่ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ ในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2540 และเริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ในนามของวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง และในปีเดียวกันก็ได้ให้ความเห็นชอบในการรวมกิจการเข้ากับวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ในการพัฒนาด้านจัดการศึกษา สู่ระดับมาตรฐานสากล ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานประเมินของภาครัฐ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้รับการออกแบบโดยใช้หลักของการพัฒนาให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green, Clean & Beautiful) มีพื้นที่และสถานที่ เพื่อการสันทนาการเรียนรู้และทำงานด้วยความสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีสถานที่เพื่อการสันทนาการ นันทนาการ มีหอประชุม อาคารเรียน ห้องเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัย ที่เพียงพอ สามารถรองรับกับจำนวนนิสิต ห้องทดลองสำหรับการออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ ห้องเรียนดนตรี อาคารเพื่อทำกิจกรรมของสโมสรนิสิต และชมรมต่างๆ รวมถึงศูนย์กีฬา (Sports Complex) ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬาหลากหลายประเภทแบบครบวงจร สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดโอลิมปิค สถานที่ออกกำลังกาย ห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบถ้วนในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตลอดจนหอพักนิสิต RBAC PLACE ที่สะอาด ปลอดภัย และมีความเหมาะสมกับนิสิตที่เข้าศึกษา

นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้ออำนวยต่อการศึกษาเรียนรู้แล้วในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย จัดให้มีอาจารย์ประจำที่มีคุณภาพ อีกทั้งอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ร่วมทำการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และการดูแลให้คำปรึกษานิสิตอย่างใกล้ชิด ในด้านของการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องสมุดซึ่งมีความทันสมัย ได้มาตรฐาน มีหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งนิสิตทุกระดับสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าได้อย่างครบครัน

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และสามารถประกอบสัมมาชีพอิสระได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเป็นมืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและมุ่งสู่ความเป็นสากล อีกทั้งได้ให้การส่งเสริมและการสนับสนุนแก่นิสิตให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านดนตรี กีฬา สันทนาการและการทำประโยชน์ด้านบริการสังคมชุมชน ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นิสิต RBAC เป็นผู้มีความรู้คู่จิตอาสา” นิสิตซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจึงมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สามารถค้นพบและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ อันนำมาซึ่งความสง่างามแห่งชีวิต สามารถดำรงตนอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อสังคมสมกับความเป็น “รัตนบัณฑิต” อย่างแท้จริง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของฐานะทางสังคมเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ อบรมบ่มเพาะนิสิตในสรรพวิทยาการ รวมทั้งด้านกิจกรรมและกีฬา มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สามารถค้นพบและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ อันนำมาซึ่งความสง่างามแห่งชีวิต สามารถดำรงตนอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปณิธานมหาวิทยาลัย

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง ด้านกิจกรรมและการกีฬาเพื่อให้มีทักษะที่ดีเลิศเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างความสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจากชุมชน บุคคลทั่วไป และนิสิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่จะนำมาสังเคราะห์เพื่อนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุง พัฒนาการบริการต่อไปอย่างมุ่งมั่น
ยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม กฎระเบียบปฏิบัติในการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการศึกษาที่ดีเลิศ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมสูง เป็นผู้มีความเสียสละมีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของฐานะทางสังคมเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล  เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมและการกีฬา สร้างสรรค์นำสมัยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมและกีฬา เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  มีความสามารถในการรับใช้สังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม พร้อมเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และปลูกฝังความรักในศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

logo 1

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นภาพสะท้อน ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเป็นพื้นฐานของความคิดอุดมศึกษา ในปัจจุบันสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นรูปโล่ ประกอบด้วยภารกิจ 4 ส่วน ใต้รูปโล่จะเป็นฐานรองรับโดยภายในฐานจะมีอักษร “RATTANA BUNDIT UNIVERSITY”

ความหมายของสัญลักษณ์ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยเป็นสัญลักษณ์แทนความมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจหลักของทั้ง 4 ส่วนของมหาวิทยาลัย

ซึ่งโดยภาพรวมของสัญลักษณ์ (LOGO) ของมหาวิทยาลัยนั้นสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ที่จะปฏิบัติตาม ภารกิจหลักทั้ง 4 ทั้งในด้านการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เป็นไปตามภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงินกรมท่า-ทอง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต : Rattana Bundit University
ชื่อย่อ : RBAC
สถาปนา : วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2540
ที่ตั้ง : ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ : www.rbac.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/universityrbac/

ที่มาจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพจาก  www.rbac.ac.th

See Less

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้