กันเกราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย

กันเกราเกมส์ การแข่งกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย #43

Home / กิจกรรม / กันเกราเกมส์ การแข่งกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย #43

กันเกราเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งวันนี้เรานำภาพเปิดงานและบรรยากาศภายในงานมาให้ได้รับชมกัน

กันเกราเกมส์ การแข่ง กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่43

กีฬามหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

กีฬามหาวิทยาลัย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

กีฬามหาวิทยาลัย

บุคลากร ใน กันเกราเกมส์

กีฬามหาวิทยาลัย

แถวขบวน จากเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กีฬามหาวิทยาลัย

น้องบัวบาน และ น้องบึกบึนกีฬามหาวิทยาลัย

การแสดงในพิธีเปิด

กีฬามหาวิทยาลัย

แถวขบวน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กีฬามหาวิทยาลัย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

กีฬามหาวิทยาลัย

แถวขบวนจากมหาลัยอุบลราชธานี

กีฬามหาวิทยาลัย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

29g2016011009202373

การแสดงในพิธีเปิด

กีฬามหาวิทยาลัย

การแสดงในพิธีเปิด

กีฬามหาวิทยาลัย

การแสดงในพิธีเปิด

29g2016011009332481

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

29g2016011214211281

แสงสี ในพิธีเปิด

29g2016011214211321

แสงสี ในพิธีเปิด

กีฬามหาวิทยาลัย

แสงสี ในพิธีเปิด

29g2016011217151338

ภาพการแข่งขันตะกร้อ 11 มกราคม 2559

29g2016011217143843

ภาพการแข่งขันตะกร้อ 11 มกราคม 2559

29g2016011217155342

ภาพการแข่งขันตะกร้อ 11 มกราคม 2559

กีฬามหาวิทยาลัย

ภาพการแข่งขันฮอกกี้ 12 มกราคม 2559

29g2016011313162965

ภาพการแข่งขันฮอกกี้ 12 มกราคม 2559

29g2016011313155214

ภาพการแข่งขันฮอกกี้ 12 มกราคม 2559

29g2016011122230697

ภาพการแข่งขันยิงปืน 11 มกราคม 2559

29g2016011122211482

ภาพการแข่งขันยิงปืน 11 มกราคม 2559

29g2016011122173033

ภาพการแข่งขันยิงปืน 11 มกราคม 2559

29g2016011312421538

ภาพการแข่งขันว่ายน้ำ 12 มกราคม 2559

29g2016011312401423

ภาพการแข่งขันว่ายน้ำ 12 มกราคม 2559

29g2016011312393887

ภาพการแข่งขันว่ายน้ำ 12 มกราคม 2559

29g2016011220025524

ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 11 มกราคม 2559

29g2016011220013813

ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 11 มกราคม 2559

29g2016011220005344

ภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 11 มกราคม 2559

29g2016011018283854

ภาพการแข่งขันบีบีกัน 11 มกราคม 2559

29g2016011017373094

ภาพการแข่งขันบีบีกัน 11 มกราคม 2559

29g2016011017372865

ภาพการแข่งขันบีบีกัน 11 มกราคม 2559

29g2016011010182674

ภาพการแข่งขันฟุตบอล 9 มกราคม 2559

29g2016011010204038

ภาพการแข่งขันฟุตบอล 9 มกราคม 2559

29g2016011010162861

ภาพการแข่งขันฟุตบอล 9 มกราคม 2559

29g2016011010162730

ภาพการแข่งขันฟุตบอล 9 มกราคม 2559

29g2016011123141485

ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 11 มกราคม 2559

29g2016011123131315

ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 11 มกราคม 2559

29g2016011123113932

ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 11 มกราคม 2559

29g2016011215230737

การแข่งขันกรีฑา 11 มกราคม 2559

29g2016011215194771

การแข่งขันกรีฑา 11 มกราคม 2559

29g2016011215150286

การแข่งขันกรีฑา 11 มกราคม 2559

29g2016011221193352

ภาพการแข่งขันยูโด 10 มกราคม 2559

29g2016011221164437

ภาพการแข่งขันยูโด 10 มกราคม 2559

รายชื่อ มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กันเกราเกมส์ การแข่งกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่43 มีดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สถาบันการพลศึกษา
3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 .มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

6. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
7 .มหาวิทยาลัยรังสิต
8 .มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
15. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

16. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18. มหาวิทยาลัยเกริก
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
22. มหาวิทยาลัยทักษิณ
23. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24. มหาวิทยาลัยชินวัตร
25. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
27. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

31. มหาวิทยาลัยบูรพา
32. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
33. มหาวิทยาลัยสยาม
34. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
38. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
39. มหาวิทยาลัยธนบุรี
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
45. มหาวิทยาลัยมหิดล

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
47. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
50. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
54. มหาวิทยาลัยศิลปากร
55. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

56. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
57. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
58. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
59. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
60. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

61. มหาวิทยาลัยตาปี
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
72. มหาวิทยาลัยนครพนม
73. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
74. มหาวิทยาลัยนเรศวร
75. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

76. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ
77. มหาวิทยาลัยเนชั่น
78. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
79. มหาวิทยาลัยพะเยา
80. มหาวิทยาลัยพายัพ

81. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
82. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
83. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
84. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
85. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

86. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
87. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
88. มหาวิทยาลัยราชธานี
89. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
90. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

91. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
92. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
93. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
94. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
95. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

96. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
97. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
98. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
99. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
100. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

101. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
102. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
103. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
104. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
105. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

106. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
107. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
108. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
109. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
110. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

111. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
112. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
113. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
114. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
115. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

116. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
117. มหาวิทยาลัยอีสาน
118. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
119. มหาวิทยาลัยเอเชียน
120. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

121. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
122. โรงเรียนนายเรือ
123. โรงเรียนนายเรืออากาศ
124. วิทยาลัยการชลประทาน
125. วิทยาลัยคณาสวัสดิ์

126. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
127. วิทยาลัยชุมชนสงขลา
128. วิทยาลัยเชียงราย
129. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
130. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

131. วิทยาลัยทองสุข
132. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
133. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
134.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
135. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร

136. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
137. วิทยาลัยนครราชสีมา
138. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
139. วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
140. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

141. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
142. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
143. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
144. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
145. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

146. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
147. วิทยาลัยพิชญบัญฑิต
148. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
149. วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
150. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

151. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
152. วิทยาลัยศรีโสภณ
153. วิทยาลัยศรีอีสาน
154. วิทยาลัยสยามบัณฑิต
155. วิทยาลัยสันตพล

156. วิทยาลัยแสงธรรม
157. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
158. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
159. สถาบันกันตนา
160. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

161. สถาบันการบินพลเรือน
162. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
163. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
164. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
165.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

166. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
167. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
168. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
169. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
170. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

171. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
172. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
173. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
174. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
175. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

176. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
177. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
178. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
179. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
180. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

181. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
182. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
183. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
184. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
185. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

186. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
187. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
188. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
189. สถาบันพระบรมราชชนก
190. สถาบันรัชต์ภาคย์

191. สถาบันวิทยสิริเมธี
192. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
193. สถาบันอาชีวศึกษารัฐ (สังกัด สอศ.)
194. สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน (สังกัด สช.)
195. สถาบันอาศรมศิลป์

ขอบคุณที่มา : www.kankraogames.ubu.ac.th