มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

North Bangkok University

Home / academy / มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2544 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ… See More

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2544 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นสถาบันในเครือเดียวกันแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เริ่มเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2544 เป็น ปีการศึกษาแรก ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผู้บริหารสถาบันที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางด้านคุณธรรมและวิชาการ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสังคมสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดการศึกษามาเป็นเวลานาน ทำให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และมีความชำนาญในการสอนแบบบูรณาการ ที่สามารถดึงเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริมการสอน ด้วยความเข้มข้นทางภาษาอังกฤษ ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้นำทางด้านวิทยาการในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์

ปณิธานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาที่จะตั้งขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่กอปรไปด้วยคุณธรรม อันได้แก่ จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัยในการทำงาน ตลอดจน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และเป็นผู้ที่มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังส่งเสริม สนับสนุนและทนุ บำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงส่งเสริมให้สถาบันเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ การค้นคว้า วิจัย ในศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือกับองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งใน ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการสังคม

ปรัชญามหาวิทยาลัย

วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการศึกษาให้เกิดความเป็นเลิศและความสากล เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันระหว่างประชาคม นอกจาก นั้นยังเน้นการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจของนักศึกษา โดยมุ่งให้นักศึกษายึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการศึกษา เพื่อหล่อหลอมและเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และเป็นตัวอย่างรวมทั้งเป็นผู้นำที่ดีในการชี้นำสังคมไทย ให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองได้ในที่สุด โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำเอาความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีทุกรูปแบบมาใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สาขาวิชาที่เปิดสอนและระบบ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมีความเป็นสากลทัดเทียม กับนานาอารยประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักศึกษาและบัณฑิต ในการที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศรวมถึง สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรูปตราเครื่องหมายประดับด้วยช่อ ชัยพฤกษ์ 2 ช่อ จากด้านล่างมาที่ด้านข้างทั้งสอง ตรงกลางตราเครื่องหมายเป็นลูกโลกมีวงโคจรวิ่งรอบประสาน พร้อมเปลวไฟ มีตัวอักษร N และ ฺB อยู่กลางหน้าหนังสือ แต่ละด้าน ด้านบนของลูกโลกเป็นแถบ ชื่อภาษาไทย “มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ” และด้านล่างเป็นแถบชื่อภาษาอังกฤษ “North Bangkok University “

ความหมายของสัญลักษณ์

– ลูกโลก หมายถึง ความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
– วงโคจร หมายถึง ความก้าวหน้าของวิทยาการแขนงใหม่
– หนังสือ หมายถึง แก่นของวิชาการในด้านต่างๆทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดสอน
– คบเพลิงและเปลวไฟ หมายถึง ความมั่นคงและดวงประทีปที่จะส่องนำทาง และนำความรุ่งโรจน์มาสู่ผู้ศึกษาให้ประสบ ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และครอบครัวด้วยคุณธรรม ความรู้ และสติปัญญา
– ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ช่อแห่งเกียรติยศที่ประดับด้วยพลังแห่งคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพซึ่งจะผลักดันให้สังคมและประเทศชาติ พัฒนา ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

สถานที่ตั้ง

1. วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02-9727200 โทรสาร 02-9727751

2. วิทยาเขตรังสิต 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-5331000 โทรสาร 02-5331020

ชื่อภาษาไทย : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ม.น.ก.)

ชื่อภาษาอังกฤษ : North Bangkok University (NBU)

สีประจำสถาบัน : น้ำเงิน – ขาว

ต้นไม้ประจำสถาบัน : ต้นไทร

สถาปนา : วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543

ประเภท : สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เว็บไซต์ : http://www.northbkk.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/northbkk

——————

ข้อมูลและภาพจาก :
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
http://www.northbkk.ac.th/about.php

See Less

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้