นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย รับตรง เคลียริงเฮาส์

กำหนดการและรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรง (ระบบเคลียริงเฮาส์) ปี 2560

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการและรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรง (ระบบเคลียริงเฮาส์) ปี 2560

กำหนดการออกมาแล้ว สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยทาง สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศ กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งยังรวมถึงมหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ปี 2560

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2560

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. มหาวิทยาลัยนครพนม
 8. มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 10. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ซึ่งโครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ของ 11 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ จะถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อ เพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ก็ต่อเมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนมหาวิทยาลัยทที่ไม่ได้เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้ ทปอ. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 7. มหาวิทยาลัยพะเยา
 8. มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 13. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 14. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กลุ่มที่ 2 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ และไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 4. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 5. มหาวิทยาลัยเอกชน ทุกแห่ง
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกแห่ง
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกแห่ง
 8. สถาบันการพลศึกษา ทุกแห่ง
 9. สถาบันการบินพลเรือน
 10. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 11. สถาบันพระบรมราชชนก
 12. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 13. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 14. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 15. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 16. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 17. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม : http://a.cupt.net/download/clearing60.pdf

รายละเอียด ถาม-ตอบ รับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ปี 2560 : http://www.cuas.or.th/document/Question_clearinghouse56.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง : ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) คืออะไร?