มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Thepsatri Rajabhat University

Home / academy / มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Thepsatri Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนลวะศรี ในปีพ.ศ. 2463 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปีพ.ศ.2547 และยังเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประวัติความเป็นมา… See More

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Thepsatri Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนลวะศรี ในปีพ.ศ. 2463 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปีพ.ศ.2547 และยังเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนลวะศรี ในปีพ.ศ. 2463 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปีพ.ศ.2547 โดย มีช่วงเวลาในการวิวัฒนาการดังนี้
– พ.ศ.2463         เริ่มก่อตั้งโรงเรียนลวะศรี
– พ.ศ.2479         โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี
– พ.ศ.2483         โรงเรียนสตรีลพบุรี  “เทพสตรีวิทยาลัย”
– พ.ศ.2498         โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย
– พ.ศ.2501         วิทยาลัยครูเทพสตรี
– พ.ศ.2535         สถาบันราชภัฏเทพสตรี
– พ.ศ.2547         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โรงเรียนลวะศรี
โรงเรียนลวะศรีได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2463 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว ณ พระที่นั่งจันทรพิศาลในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และในพ.ศ.2464 ได้ย้ายมาที่ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหินบริเวณสถานีสารวัตร ทหารมทบ.13 ในปัจจุบัน

โรงเรียนลวะศรีเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี ในระยะเริ่มต้นทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา คือ ม.1-3 โดยครูที่สอนและนักเรียนเป็นผู้หญิงทั้งหมดและในพ.ศ.2479 ได้เริ่มเปิดสอนชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย และเนื่องจากห้องเรียนมีจำกัด จึงทำให้โรงเรียนลวะศรี ต้องงดรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาคือ ม.1-6 เท่านั้น

โรงเรียนฝึกหัดครู
ในปีพ.ศ. 2479  โรงเรียน ลวะศรีที่เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี  และเริ่มเปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูเป็นครั้งแรกเป็นนักเรียนฝึกหัดครูผู้หญิงเรียกว่านักเรียน ฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด  โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนต่อ 2 ปีและเมื่อจบหลักสูตรได้วุฒิครู ว. ต่อมามีการเปิดรับนักเรียนเตรียมครูประชาบาล  เป็นนักเรียนหญิงที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่อ 1 ปี แต่ภายหลังได้ปรับหลักสูตรเป็น 3 ปี

โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย”
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2483 ได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรีจาก ถนนวิชาเยนทร์มาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันถนนนารายณ์มหาราช  ซึ่งหน่วยราชการทหารยกที่ดิน  และสร้างอาคารเรียนให้  ส่วนอาคารเรียนเดิมยกให้เป็นที่ทำการหน่วยสารวัตรทหารและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย”  ได้เปิดการศึกษา 3 แผนกคือ แผนกอนุบาล  แผนกมัธยมและแผนกฝึกหัดครู  และต่อมาแผนกอนุบาลได้แยกออกเป็นโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2498 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีลพบุรี  “เทพสตรี-วิทยาลัย” เป็นโรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัยโรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร การศึกษา (ป.กศ.)ในปีพ.ศ.2498  และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีพ.ศ. 2500

วิทยาลัยครูเทพสตรี
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2501 โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย”  ได้เลื่อนฐานะเป็น วิทยาลัยครูเทพสตรี (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครู   ลงวันที่ 8 มีนาคม 2501)วิทยาลัยครูเทพสตรี  นอกจากเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรทางการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)แล้วพึงได้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรครูประถม(ป.ป.) ในปีพ.ศ. 2510  และเริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) ในปี พ.ศ.2517 ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และสาขาวิชาชีววิทยา

ในพ.ศ.2518 วิทยาลัยครูเทพสตรีได้รับการยกฐานะ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีภารกิจ คือให้การศึกษาสาขาวิชาการต่างๆ  ตามความต้องการของท้องถิ่นผลิตครูในระดับปริญญาตรี ทำการวิจัย ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และให้บริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรี  ขยายการผลิตบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งนักศึกษา ภาคปกติ  และการอบรมครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำการ

ในพ.ศ.2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2527 (วันที่ 27 กันยายน 2527)  มีผลทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกจากการผลิตครูและได้มีการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาศิลปศาสตร์ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏเทพสตรี     
วันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า  “สถาบันราชภัฏ”  และโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ.2538  มีผลทำให้วิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏเทพสตรี (RAJABHAT INSTITUTE THEPSATRI) ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 และมีภารกิจหลักในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  ซึ่งทำให้สถาบันราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการผลิตบัณฑิตสาขาอื่น  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  และระดับปริญญาโท โดยการเปิดสอนปริญญาโทภาคพิเศษ  สาขาบริหารการศึกษาในปีพ.ศ.2543  และเปิดสอนสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา  และสาขาหลักสูตรและการสอนในพ.ศ.2545

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏพ.ศ.2547 มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง  พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ  การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ มีโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีการขยายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตไปยังจังหวัดสิงห์บุรีและสุพรรณบุรี และมีการเปิดศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและนครสวรรค์

ปรัชญา มหาวิทยาลัยทันสมัย ใส่ใจคุณภาพทุกด้าน มีมาตรฐานระดับสากล ประชาชนพึ่งพาได้

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษร ภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” ส่วนล่างเขียนเป็น อักษรภาษาอังกฤษว่า “THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่ง อัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร เจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรม เดชานุภาพในแผ่นดินสัญญาลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย มี 5 สี คือ
1. สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
2. สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 สถาบันในแหล่งธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
3. สีทอง แทนค่า ความเจริญร่งเรืองทางปัญญา
4. สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
5. สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ดอกหางนกยูง

สีประจำมหาวิทยาลัย กรมเท่า – เขียว

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบรี 15000
ติดต่อ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Tel. 0-3642-7485 Fax. 0-3642-2610
อีเมลหน่วยงานประชาสัมพันธ์ : prcenter@tru.ac.th
อีเมลเกี่ยวกับเว็บไซต์ : info@tru.ac.th

วิทยาเขตและศูนย์การเรียน
วิทยาเขตสิงห์บุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ จำนวน 51 ไร่ บริเวณหมู่ 10 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันเปิดทำการสอนทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.

ศูนย์การเรียน
1. ศูนย์การศึกษาอำเภอตาคลี ตั้งอยู่ในตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
2. ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ริมถนนหมายเลข 340 ถนนสุพรรณบุรี– ชัยนาท
3. ศูนย์การศึกษาอำเภอหนองแค
4. ศูนย์การศึกษาไอ-แมท
5. ศูนย์การศึกษาอำเภอชัยบาดาล
6. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอ่างทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : Thepsatri Rajabhat University
ชื่อย่อ : มรท./TRU
คติพจน์ : นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สถาปนา : พ.ศ. 2501
ประเภท : มหาวิทยาลัยรัฐ
เว็บไซต์ : www.tru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี-144270792334723/

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.tru.ac.th/uni2012/?name=contact

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้