มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

North-Chiang Mai University

Home / academy / มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (North-Chiang Mai University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง… See More

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (North-Chiang Mai University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทเป็น “มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด ซึ่งผู้ก่อตั้งเป็นคนเชียงใหม่ โดยยึดถือเอาพระราชดำรัสที่ว่า “การให้เป็นความสุขที่แท้จริง การสร้างและการพัฒนาใด เสมอด้วยการให้การศึกษาไม่มี” เป็นแรงบันดาลใจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Management) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2542

ในปีการศึกษา 2543 ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน จำนวน 2 คณะ และ 1 ภาควิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และภาควิชาศึกษาทั่วไป

ในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และได้โอนภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ซึ่งปัจจุบันคือคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์)

ในปีการศึกษา 2549 ได้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์

ในปีการศึกษา 2554 ได้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร รวม 5 คณะ คือ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
4. คณะนิติศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยให้ความสำคัญยิ่งต่อการสร้างพื้นฐาน และสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนดี มีความพร้อมและใฝ่ใจในการริเริ่มการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง ตลอดจนสามารถสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ โดยคุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะต้องเป็นคนดี เป็นผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำเป็น เก่งเทคโนโลยี ภาษาดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีจริยธรรม

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย : ซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม

ซื่อตรง หมายถึง ความมีจิตใจที่สะอาด มีน้ำใสใจจริง มีความจริงใจ จริงจัง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ที่มีสัจจะรักษาคำพูด การรักษาเวลาในทุกโอกาส มีความมั่นคง สุจริต โปร่งใสในวิชาชีพ ในการดำเนินชีวิต ไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่น ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่น ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงในการกระทำใดๆ ไม่ใช้โอกาสช่องทางทั้งทางกฎหมายและทางวิชาชีพเพื่อเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพแห่งตน ไม่มีประวัติด่างพร้อย เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้อื่นและสังคมทั่วไป บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่มีคุณค่า เล็งเห็นและให้ความสำคัญของค่านิยมทางจิตใจยิ่งกว่าวัตถุ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติอันพึงปรารถนายิ่งขององค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ขยัน หมายถึง ความมีมานะอดทน อุตสาหะ พากเพียร มีความพยายาม มีความมุ่งมั่นที่จะกระทำการใดๆ อย่างจริงจัง และ แน่วแน่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความกล้าที่จะคิดทำและจะเสี่ยงอย่างชาญฉลาด กล้าริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือร้นใฝ่หาและ แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้แก่ตนเอง มีการพัฒนา ตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงานหนักโดยตระหนักถึงผลสำเร็จของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นสำคัญ มีทักษะ ความชำนาญ รู้จริง และทำเป็นในสาขาวิชาชีพแห่งตน นำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เกี่ยงงอน มีคุณสมบัติอันเป็นที่พึงปรารถนาของสถาบันและองค์กรที่ดีมีคุณภาพ

เที่ยงธรรม หมายถึง ความเที่ยงตรง ยุติธรรม ความเป็นผู้มีสติไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นและความเชื่อของตนเองฝ่ายเดียว เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตัดสินปัญหาโดยใช้ปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองที่หลากหลาย มีจิตใจเปิดกว้าง ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแสวงหาหนทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติวิชาชีพ และเป็นผู้ยึดมั่นในความถูกต้อง

ปณิธานประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม มุ่งรับใช้สังคมไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว ภายใต้คุณธรรม หลักวิชาความรู้ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

สุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย

คือ อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพพฺตา ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ พึงเป็นผู้ใฝ่ดี คิดดี พูดดี ทำดี หมั่นฝึกตนให้รู้จริง ปฏิบัติได้ด้วยความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยแห่งวิทยาการและเทคโนโลยี”

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตมีคุณธรรม ชำนาญปฏิบัติ ถนัดไอซีที”

วัฒนธรรมองค์กร

” มีวินัย มอบรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพและให้ความช่วยเหลือ”

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา เอกชนต้องมีข้อกำหนดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุดมศึกษาตาม กฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ จึงตราข้อกำหนด มหาวิทยาลัยไว้ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ความหมายของเครื่องหมาย

รูปวงกลม ชั้นที่ 1 เป็นอาร์มสและช่อชัยพฤกษ์ ถัดจากวงกลมชั้นที่ 1 เป็นวงกลม ชั้นที่ 2 ภายในวงกลมชั้นที่ 2 ชื่อของมหาวิทยาลัย เป็นภาษาไทย “มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” อยู่ด้านบน ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ “NORTH-CHIANG MAI UNIVERSITY” อยู่ด้านล่าง

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

– นอร์ท หมายถึง เหนือในที่นี้หมายถึงภาคเหนือของประเทศไทย

– เชียงใหม่ หมายถึง จังหวัดที่สำคัญทาง ภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 700 ปี เป็นศูนย์กลางทาง การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีทัศนีย์ภาพอันงดงาม แวดล้อมไปด้วยขุนเขา มีอากาศดีเป็นจังหวัดที่จัดได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศนิยมมาท่อง เที่ยวศึกษาศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และธรรมชาติอันงดงาม

– ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความดี ปณิธานของผู้รับใบอนุญาตในความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ที่จะให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถประสาทวิชาความรู้ และปลูกฝังทัศนคติอันพึง ปรารถนา พัฒนาทักษะและศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็น พลเมืองที่ดีสืบไป

– ลูกดิ่ง หมายถึง ความมั่นคง ความแน่วแน่ หนักแน่นมีความเที่ยงตรงในวิชาชีพ ของตนความมีจุดยืนและ ยึดมั่นในหลักการแห่งตน เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและศาสตร์ ทั้งปวง แห่งความเป็นสากล

– อาร์มส หมายถึง จิตวิญญาณ สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งวิชาการที่ ผลิตองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคได้ อีกทั้งยังหมายถึงพลังแห่งความ ก้าวหน้าทางวิทยาการ ซึ่งมีวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง

สีประจำตรามหาวิทยาลัย

– สีชมพู หมายถึง ความสดใส ความสดชื่น และเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระปิยมหาราช แห่งราชอาณาจักรไทย

– สีเหลือง หมายถึง ความสว่างนำทางสู่เป้าหมายที่สูงสุดของชีวิต และเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช แห่งราชอาณาจักรไทย

สีประจำคณะ

– สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สีแดงเลือดหมู
– สีประจำคณะบริหารธุรกิจสีฟ้า
– สีประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สีฟ้าแก่
– สีประจำคณะนิติศาสตร์สีขาว
– สีประจำบัณฑิตวิทยาลัยสีทอง

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ : North-Chiang Mai University
ชื่อย่อ : มนช./NCU
สถาปนา : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ประเภท : มหาวิทยาลัยเอกชน
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ : http://www.northcm.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/NCUFUN/

————————

ข้อมูลและภาพจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.northcm.ac.th/about/

See Less

กิจกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้