การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เปิดหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรัชญาของหลักสูตร ในแผนพัฒนาประเทศทั้งภาคอุตสหกรรมและเกษตรกรรม ได้มุ่งเน้นให้นำเทคโนโลยีปัจจุบันที่รวมถึงโลกแห่งดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคและโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้น โดยมีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบเพื่อการ แข่งขันการค้าเสรี และมีความจำเป็นต้องมีการนำเอาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรที่สามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการทำธุรกิจ Startup ด้านอุตสาหกรรม เรียนเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์และวิธีการทางซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศทั้งในงานอุตสาหกรรมและการเกษตร

2.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความสามารถและความชำนาญทางวิทยาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพเดียวกัน

 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและมีทักษะในงานด้านวิชาชีพที่สามารถนำไปสร้างและพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพได้สูงสุดตาม ศักยภาพแห่งตน

4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการฝึกฝนตนเอง มีความคิดริเริ่ม มีกิจวิสัยในการค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า มีหลักการและเหตุผลในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการ วิการวางแผน มีการติดตามประเมินผลงาน การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลงาน และมุ่งมั่นเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

5.เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เกิดความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัดอดทน และความมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสมบูรณ์และสมดุล

 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6.เพื่อมีความสามารถในการแก้ปัญหาในวิชาชีพ มีทักษะและความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะที่ได้ศึกษาและฝึกฝนมาเป็นพื้นฐานและการแก้ปัญหาใสการวางแผนบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำความรู้ทักษะ ความสามารถของตนมาคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพสังคมและประเทศชาติ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีหลักคุณธรรม ความยุติธรรมและมีความผูกพันต่อพันธะในองค์ที่ร่วมงานอย่างเหมาะสม

7.เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพียงพอที่จะใช้เป็นพื้นฐานใสการศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ และสนองตอบต่อการพัฒนากำลังของประเทศ

 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2562 รับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท 2 เทอม
สอบถามรายละเอียดหรือสมัครเรียนได้ที่
อาจารย์อัจฉราวรรณ เนืองนิตย์ (อ.ตุ๋ม) 084-6119599

ข้อมูล www.northcm.ac.th

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง