มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Kanchanaburi Rajabhat University

Home / academy / มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Kanchanaburi Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยครูกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2516 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากการสถาปนาวิทยาลัยครูกาญจนบุรี มีชื่อว่า “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี”… See More

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Kanchanaburi Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยครูกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2516

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากการสถาปนาวิทยาลัยครูกาญจนบุรี มีชื่อว่า “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี” สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 สถานที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพุพระ หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ได้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2518 ประกอบไปด้วย 17 ภาควิชา คือ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาการอนุบาลศึกษา ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาดนตรีศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาศิลปศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2519 จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา (ป.กศ.)

ในปีการศึกษา 2520 ภาควิชาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาได้ยกฐานะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาหัตถศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

ปีการศึกษา 2521 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เปิดสอน 6 วิชาเอก คือ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกเกษตรศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ และวิชาเอกคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2523 จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีหลังอนุปริญญา (คบ.) และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา (อ.คป.) หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปีการศึกษา 2524 จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคหกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2526 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สายเทคนิคอาชีพเป็นปีแรก

ต่อมามีการแก้ไข พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527) ให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่นอกเหนือจากการผลิตครู มีผลทำให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปของคณะวิชา 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทำการเปิดสอนทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และได้ก่อตั้งคณะวิชาใหม่ภายใต้ชื่อว่า “คณะวิชาวิทยาการ” ประกอบไปด้วย 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาสหกรณ์ และภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2533 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดทำโครงการสมทบทางวิชาการกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครู และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ส่งผลให้วิทยาลัยครูกาญจนบุรียกฐานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอน 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ

ปีการศึกษา 2544 ได้จัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย โรงเรียนสหวิทย์พาณิชยการ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ใน 4 สาขา

ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม และจัดการศึกษาตามพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

ปีการศึกษา 2541 ภาควิชาหัตถศึกษาและภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันและเห็นชอบจากสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี (สปส.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2541 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 ให้สามารถพัฒนาเตรียมการจัดตั้งเป็นคณะได้และให้ชื่อว่า “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” โดยให้สามารถจัดการบริหารงานเต็มรูปแบบเหมือนกับคณะอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2542

ปีการศึกษา 2542 สถาบันได้จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาโทภาคพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา 2544 ได้ย้ายที่ทำการศูนย์ให้การศึกษานอกสถาบันที่เปิดสอนทุกระดับจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ไปประจำอยู่ที่โรงเรียนสหวิทย์พณิชยการ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา และเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) และโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ และขยายการจัดการศึกษาไปถึงระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา

จากการปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีจึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้เปิดสอนสาขาการบัญชีเพิ่มอีก 1 สาขา และเปิดสอนปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรียกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น แล้วยังได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) เปิดสอนโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี และวิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 1 ปี) หลักสูตรภาษาไทยสำหรับสำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจให้กับนักศึกษาจีน

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย
คือ “สุทนฺโต วต ทเมถ” แปลว่า “ฝึกตนดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่น” อธิบายความได้ว่า บุคคลจะต้องฝึกอบรมตนเองให้มีความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดี กล่าวคือ เป็นคนที่มีคุณภาพดี ซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพดีนั้น จะประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1. มีความรู้ดี (รู้จริง รู้ลึก และรู้กว้าง)
2. มีความประพฤติดี (ทำตนเป็นที่เชื่อถือได้ ไม่เป็นคนโลเล สับปลับ ฯลฯ)
3. มีความสามารถดี (ฝึกฝนอบรมตนให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่เสมอ ไม่หยุดอยู่กับที่ หรือถอยหลัง)
เมื่อฝึกตนให้มีคุณภาพดีแล้ว จึงควรนำความรู้ความสามารถนั้นมาฝึกอบรมสั่งสอนบุคคลอื่น ดังเช่น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงฝึกพระองค์เองมาแล้วเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้สามารถฝึกบุคคลอื่นได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

ตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ตราประจำมหาวิทยาลัย
เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า ” KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY”

พระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต

ดอกคิ้วนาง หรือ อรพิม ดอกไม้ประจำมหาลัย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดอกคิ้วนาง หรือ อรพิม

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีเหลืองทอง

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 70  หมู่ 4 บ้านพุพระ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี-สังขละบุรี ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 542 ไร่เศษ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติบนเนินเขา มีต้นไม้ร่มรื่นงดงาม สลับกับลานหิน ด้านหลังติดกับแม่น้ำแควใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : Kanchanaburi Rajabhat University
ชื่อย่อ : KRU
สถาปนา : 29 กันยายน พ.ศ. 2516
ประเภท : รัฐ
เว็บไซต์ : www.kru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/kru.ac.th

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.kru.ac.th/th/intro.php?content=intro_detail&id=43

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้