ต่อเนื่อง ปริญญาตรี ปวส มหาวิทยาลัย เทียบโอน

จบ ม.6 ต่อ ปวส ที่ไหนดี ? มหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่รับ ปวส. รวมให้ที่นี่แล้ว

Home / วาไรตี้ / จบ ม.6 ต่อ ปวส ที่ไหนดี ? มหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่รับ ปวส. รวมให้ที่นี่แล้ว

ผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเรียนต่อปริญญาตรีโดยหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี หรือหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต 2-4 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและหน่วยกิตที่จะเทียบโอนมามหาวิทยาลัยได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าเทียบโอนได้มากก็เรียนจบเร็ว ถ้าเทียบโอนได้น้อยก็เรียนจบช้า อ่านบทความ .. อ่านบทความ จบ ม.6 ต่อ ปวส ที่ไหนดี ? มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่รับ ปวส.

จบ ม.6 ต่อ ปวส ที่ไหนดี

มหาวิทยาลัย ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปัจจุบันนี้หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ส่วนมากจะเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรเทียบโอนแทน ส่วนมากใช้เวลา 2-4 ปี แล้วแต่ว่าสามารถโอนหน่วยกิตมาได้มากน้อยแค่ไหน เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยหลักสูตรก็ไม่เหมือนกัน แต่บางมหาวิทยาลัย ยังมีการเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับเทียบโอนผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.

มหาวิทยาลัยเอกชน

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.มหาวิทยาลัยรังสิต
3. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
8. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10. มหาวิทยาลัยสยาม
11. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
13. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
14. มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. มหาวิทยาลัยทักษิณ
9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

แต่ถ้าขยันสักนิดก็ลองวิธีนี้

คือเรียน ปวส.+ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปพร้อมกัน จบ ปวส. อีกครึ่งปีก็จบปริญญาตรี โดยตอนสมัครใช้วุฒิ ปวช.สมัคร แต่ตอนลงทะเบียนให้เลือกลงหลักสูตรของผู้จบ ปวส. แล้ว พอจบ ปวส. ก็เอาวุฒิไปยื่น ทำแบบนี้จะจบปริญญาตรีเร็วมาก

จบ ม.6 ต่อ ปวส ที่ไหนดี

บทความแนะนำ