ชุดวิชา มสธ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการสัมฤทธิบัตร

วิธีการเรียนที่ ม.สุโขทัย – เรียนทางไกล สัมฤทธิบัตร คืออะไร?

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / วิธีการเรียนที่ ม.สุโขทัย – เรียนทางไกล สัมฤทธิบัตร คืออะไร?

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ระบบการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาศึกษา ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านสื่อการสอนต่างๆ เรียกว่าระบบการศึกษา ทางไกล

วิธีการเรียนที่ ม.สุโขทัย – เรียนทางไกล สัมฤทธิบัตร คืออะไร?

นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ดังนี้

1. สื่อการเรียนการสอน มีหนังสือ , VCD เป็นบางชุดวิชา

2. “สื่อเสริม” รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถรับฟัง รับชมรายการได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.stou.ac.th คลิกที่ STOU Online

3. บางชุดวิชามีกิจกรรมส่ง สามารถ down load ในเว็บ ส่งทางไปรษณีย์ มีคะแนนเก็บ 20 คะแนน ถ้าไม่ส่ง ไปสอบ 100 %

4. เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำจังหวัดทั่วประเทศ แต่ไม่บังคับให้เข้าเรียน

5. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจากวัสดุการศึกษาอื่นๆ ณ มุม มสธ. ในห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดทุกจังหวัด

6. ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องเข้าทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้าและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7. ค่าเทอม ประมาณ 3,500 บาท ประกอบด้วย ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท ค่าชุดวิชาละประมาณ 1,000 – 1,200 บาท 1 เทอมลงได้ 3 ชุดวิชา ( 18 หน่วยกิต ) ต้องลงอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา

เทคนิคการเรียน มสธ.

การเรียน ต้องบังคับตัวเองพอสมควร เพราะเป็นการเรียนด้วยตัวเอง และต้องทำการบ้านส่ง ทุกครั้งที่ได้รับมา ถูกผิดไม่สำคัญ ถือเป็นคะแนนช่วยเวลาทางมหาวิทยาลัยมีจัดติว ควรไปติวทุกครั้ง เพราะนั่นหมายถึงคะแนนเก็บที่คุณจะได้รับด้วย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ อีกเรื่องที่สำคัญคือ ต้องให้เวลากับการอ่านหนังสือมาก เนื่องจากแต่ละวิชาเนื้อหาเยอะ และอย่าลืมทำแบบฝึกหัด ก่อน และ หลัง บทเรียน ในนั้นจะมีข้อสอบแฝงอยู่ด้วย

เทคนิคการสอบให้ผ่าน

1.ขยันอ่านหนังสือ
2.แบ่งเวลาให้เป็น
3.ทำความเข้าใจ (เพราะหนังสือเนื้อหาค่อนข้างเยอะ)
4.ทำแบบฝึกหัด ก่อนและหลัง บทเรียน
5.ไปเรียนเพิ่มสำหรับในรายวิชาที่ได้เปิดการสอนเสริม

ชุดวิชาคืออะไร?

คำตอบคือก็เหมือนกับวิชาที่เรียนใน มหาวิทยาลัยอื่นทั่วไป เพียงแต่ว่าที่ มสธ.จะกำหนดให้
1 ชุดวิชา=6หน่วยกิต (คือถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 1วิชาจะอยู่ที่3 หน่วยกิต)
และในแต่ละเทอม ได้กำหนดไว้ว่าลงมากสุดได้ 3 ชุดวิชาก็คือ 18 หน่วยกิต

โครงการสัมฤทธิบัตร ของ มสธ. คืออะไร?

เรียนสัมฤทธิบัตร ก็เหมือนกันเรียนวิชาอื่นๆ ของ มสธ. คือ เป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด เรียนรู้ด้วนตนเอง ส่งงาน ร่วมกิจกรรมกลุ่ม และไปสอบ ตามตารางที่กำหนดไว้ครับผม ไม่มีการเข้าชั้นเรียน
เป็นการเรียนรู้ตนเองผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่จำกัดวัยและวุฒิการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มวิทยฐานะ ในหน้าที่การงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เมื่อสอบผ่านชุดวิชาและรายวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาและรายวิชานั้นๆ สามารถโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ถ้าหมายจะนำสัมฤทธิบัตรจากโครงการนี้ไปเทียบโอนมหาวิทยาลัยอื่น ไม่สามารถทำได้ เพราะสิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้ไม่ใช่ปริญญาบัตร ถ้าจะนำไปใช้เทียบโอนก็ต้องเรียนเป็นปริญญาตรีที่ มสธ. ให้จบก่อน
เรียนสัมฤทธิบัตร ไม่สามารถสอบซ่อมได้ ไม่ผ่านคือต้องลงทะเบียนครั้งหน้าใหม่ไม่มีสอบซ่อม

สรุปได้คือ เลือกเรียนเป็นรายวิชา เฉพาะวิชาที่สนใจ โดยไม่เอาวุฒิปริญญา แต่ก็สามารถนำวุฒิ ไปเทียบโอน เมื่อจะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ได้คล้ายๆกับ โครงการ pre-degree ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความแนะนำ