การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปริญญาโท ม.รังสิต สาขาวิชาน่าเรียน

สาขาแปลกแต่น่าเรียน – การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ม.รังสิต

Home / ข่าวการศึกษา / สาขาแปลกแต่น่าเรียน – การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ม.รังสิต

อยากเรียนต่อมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่แปลกใหม่ ได้ความรู้เพิ่มในสิ่งที่ไม่เคยรู้ เรียนแล้วดูเก๋ไก๋อะไรแบบนี้ แต่ไม่รู้จะเรียนสาขาอะไรดี ลองดูสาขานี้มั้ย “การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่แค่ได้ยินชื่อก็น่าเรียนแล้วเนอะ มาดูรายละเอียดของสาขานี้กันค่ะ

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปริญญาโทชื่อสาขาเก๋ไก๋น่าเรียน ทุนสนับสนุนมากมาย

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Cybersecurity Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Cybersecurity Management)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ผู้เชี่ยวชาญและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภัยคุกคามไซเบอร์
ผู้ประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักทดสอบช่องโหว่และภัยคุกคามระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิจัยและวิเคราะห์งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อาจารย์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทนี้ จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างแท้จริง เพราะหลักสูตรเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัท ACIS Professional Center Co., Ltd. บริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปริญญา หอมอเนก และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกันร่างหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน โดยพิจารณาร่วมกันถึงสิ่งที่บุคลากรด้านนี้จะต้องเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการให้องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพราะสิ่งสำคัญของการเปิดหลักสูตรคือ ความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตให้ได้วิชาความรู้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ (Knowledge) จากคณาจารย์ผู้สอน และชำนาญด้านทักษะ (Skill) ซึ่งได้จากผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร

ทุนสนับสนุนการวิจัย
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ค่าสมัครสอบใบรับรองด้าน Information Security เช่น CISSP, CISA, CASP, CISM, CSX
นักศึกษาผ่อนชำระได้ 4 งวด / ภาคการศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
สำเนาใบปริญญาบัตร
Transcript
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

สถานที่รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3 ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น

สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)

สมัครออนไลน์ ได้ที่ rsuapp.rsu.ac.th/rsuregis/regisMaster.aspx

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

รับผู้จบปริญญาตรีสาขาวิชา Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Business Computer หรือ สอบผ่านวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องมีการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

การสอบคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน

ระบบการศึกษา

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค(2 ภาคเรียนต่อปี)
การศึกษา แผน ก2. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
การศึกษา แผน ข. สอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive)
เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 282,000 บาท (3 ภาคการศึกษา)

ค่าสมัครสอบ 500 บาท
ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,500 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 25,000 บาท
ค่ากิจกรรมพิเศษ ภาคละ 15,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้อำนวยการหลักสูตร อีเมล wutthipong.c@rsu.ac.th โทร 08-1551-9115

คุณศุภฉัตร จรูญอำไพ อีเมล k_pinthong@hotmail.com โทร 09-7141-4242

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0-2997-2222 ต่อ 4112 (เฉพาะวันจันทร์)
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี โทร. 0-2617-5858 ต่อ 103 วันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. เว็บไซต์ grad.rsu.ac.th อีเมล grad@rsu.ac.th

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทความแนะนำ