rsu ม.รังสิต

กิจกรรม RSU BUDDY: Cultural Day รู้จักเพื่อนใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ

Home / กิจกรรม / กิจกรรม RSU BUDDY: Cultural Day รู้จักเพื่อนใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ

สำนักนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม RSU BUDDY: Cultural Day เพื่อนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรม RSU BUDDY: Cultural Day

ภาพบรรยากาศกิจกรรม RSU BUDDY: Cultural Day

ขนมไทย

ที่มา www2.rsu.ac.th/NewsRSU/RIO_RSUBuddy