ขั้นตอนสมัคร มสธ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิธีการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช – รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ

Home / ข่าวการศึกษา / วิธีการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช – รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแบบมหาวิทยาลัยเปิด โดยรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดการศึกษาถึงระดับดุษฎีบัณฑิตในบางสาขาวิชาโดยมีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยปิดทั่วไป

วิธีการสมัครเรียน มสธ.

วิธีการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

1. ร้าน 7-Eleven (BookSmile)
2. ที่ทำการไปรษณีย์
3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
4. ที่ทำการมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติ และค่าใช้จ่าย ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3 กรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนชุดวิชา และคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
ขั้นตอนที่ 4 เลือกช่องทางการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมัครทางไปรษณีย์

แสดงใบสมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร เพื่อชำระเงินค่าสมัครเรียนได้ที่
1. ร้าน 7-11 หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
2. ที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐทุกแห่ง

สมัครด้วยตนเอง

ชำระเงินสด ได้ที
1. หน่วยบริการรับสมัครของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
จังหวัดลำปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี จันทบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช และยะลา
2. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ถนนแจ้งวัฒนะ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร) :800 บาท
2. ค่าบำรุงการศึกษา : 500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา(ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร): 100 บาท
4. ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา * : 1,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย : 2,400 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา โดยประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาศึกษา 4 เดือน
ชุดวิชาละ 1,100 บาท (ยกเว้นชุดวิชาที่มีค่าวัสดุการศึกษาเพิ่ม)

รายวิชา 1,200 บาท มี รายวิชา ดังนี้
– ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1
– ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2

เรียนซ้ำชุดวิชาและรายวิชาเดิม ชุดวิชาละ 400 บาท รายวิชาละ 500 บาท (ยกเว้นเป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนต้องชำระเต็มจำนวน)

ข้อมูลจาก : http://www.stou.ac.th
ภาพจาก : www.facebook.com/STOUniversity

คู่มือใบสมัคร มสธ. 2562

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
การจำหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาคต้น แบ่งเป็น 2 ช่วง
ตั้งแต่ 1 เมษายน – 20 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2562

ภาคปลาย
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

หากใครสะดวกแนะนำสั่งกับ https://www.shopat24.com/p/p/443165/
จ่ายเงินและรับของที่ 7-11 ทั่วประเทศครับ

ข้อมูลโดยคุณกีรติ เอ็นดูราษฎร์