ขั้นตอนสมัคร มสธ สมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน มสธ. – รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Home / ข่าวการศึกษา / วิธีการสมัครเรียน มสธ. – รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแบบมหาวิทยาลัยเปิด โดยรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดการศึกษาถึงระดับดุษฎีบัณฑิตในบางสาขาวิชาโดยมีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยปิดทั่วไป แคมปัสสตาร์มี วิธีการสมัครเรียน มสธ. มาฝากค่ะ

วิธีการสมัครเรียน มสธ.

วิธีการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติ และค่าใช้จ่าย ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3 กรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนชุดวิชา และคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
ขั้นตอนที่ 4 เลือกช่องทางการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อ่าน คู่มือการสมัครเรียน ปี 2563

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

สั่งซื้อใบสมัครและระเบียบการสมัครฯในราคาชุดละ 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป ได้ที่

1. Facebook ศูนย์หนังสือ มสธ. “STOUBOOK” หรือ Line id“@stoubook”
2. ผ่าน App “7-Eleven TH” บนมือถือ
3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
4. ที่ทำการมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ

ช่องทางการสมัครและช่องทางชำระเงิน เรียนกับ มสธ.

1.สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th > การสมัครเรียนกับ มสธ. > ระดับปริญญาตรี > สมัครเรียนออนไลน์

(เพื่อประสิทธิภาพในการสมัครเรียนทางเว็บไซต์ ควรใช้คอมพิวเตอร์ แบบ ตั้งโต๊ะ หรือโน๊ตบุ๊ค และเปิดเว็บไซต์ด้วยเบราว์เซอร์ Chrome”)

2.สมัครทางไปรษณีย์
ในการชำระเงินค่าสมัคร ให้ผู้สมัครแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และใบสมัคร เพื่อชำระเงินที่

1. ที่ทำการไปรษณีย์ ชำระเงินผ่านระบบ Pay at Post เท่านั้น (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)

2. ร้าน 7-eleven หรือจุดบริการเค้าน์เตอร์เซอร์วิส (ส่งเอกสารที่ตู้ไปรษรีย์ พร้อมติดแสตมป์หน้าซอง สทว.ซ.06 ให้เรียบร้อย)

3.สมัครด้วยตนเอง : ชำระเงินสด ได้ที่
1. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ
2. หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ในจังหวัด ลำปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบุรี จันทบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช และยะลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-504-7788 E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
เว็บไซต์ www.stou.ac.th , Facebook STOUniversity

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน

ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ และการรักษาสถานภาพนักศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญา เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ Link : https://www.stou.ac.th/main/file

ค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

ค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร) : 800 บาท
2. ค่าบำรุงการศึกษา : 500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา(ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร): 100 บาท
4. ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา * : 1,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย : 2,400 บาท

ลิงค์ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า มสธ.

บทความแนะนำ