การสอบ TOEIC คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ สมัครงาน

30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC สำหรับการสมัครงาน

Home / บทความการทำงาน / 30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC สำหรับการสมัครงาน

TOEIC หรือมีชื่อภาษาอังกฤษเต็มๆ ว่า Test of English for International Communication เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆ มากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล ฯลฯ

30 คำศัพท์ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC

โดยผลการสอบ TOEIC จะถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ ฯลฯ และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มี 30 คำศัพท์ TOEIC น่ารู้มาฝากเพื่อนๆ กันด้วย สำหรับใครที่กำลังเตรียมสอบอยู่นั้นไม่ควรพลาดเลย

1. Contract แปลว่า สัญญา

คำอธิบายเพิ่มเติม : a binding agreement that is enforceable by law

2. Assurance แปลว่า การรับประกัน, การรับรอง

คำอธิบายเพิ่มเติม : a binding commitment to do or give or refrain from something

3. Determine แปลว่า กำหนด, ระบุ

คำอธิบายเพิ่มเติม : find out or learn with certainty, as by making an inquiry

4. Engage แปลว่า ว่าจ้าง, ขอความช่วยเหลือ

คำอธิบายเพิ่มเติม : consume all of one’s attention or time

เรียนรู้ 30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC สำหรับการสมัครงาน

5. Establish แปลว่า ก่อตั้ง, ค้นพบ

คำอธิบายเพิ่มเติม : set up or found

6. Provision แปลว่า การจัดหา, การเตรียม

คำอธิบายเพิ่มเติม : the activity of supplying something

7. Resolve แปลว่า แก้ปัญหา, ตอบข้อข้องใจ

คำอธิบายเพิ่มเติม : find a solution or answer

8. Specific แปลว่า โดยเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ

คำอธิบายเพิ่มเติม : stated explicitly or in detail

9. Assure แปลว่า ทำให้เชื่อมั่น, ยืนยัน

คำอธิบายเพิ่มเติม : inform positively and with certainty and confidence

10. Cancel แปลว่า โมฆะ

คำอธิบายเพิ่มเติม : declare null and void

11. Cancelled แปลว่า ยกเลิก, เพิกถอน

คำอธิบายเพิ่มเติม : no longer planned or scheduled

12. Obligation แปลว่า ข้อตกลง, พันธะ

คำอธิบายเพิ่มเติม : the state of being bound to do or pay something

13. Obligatory แปลว่า เกณฑ์, บังคับ

คำอธิบายเพิ่มเติม :required by compulsion or convention

14. Provide แปลว่า จัดหาให้

คำอธิบายเพิ่มเติม : give something useful or necessary to

15. Provision แปลว่า การจัดหา, การเตรียมการ

คำอธิบายเพิ่มเติม : the activity of supplying something

16. Specify แปลว่า ระบุ

คำอธิบายเพิ่มเติม : be particular about

17. Specification แปลว่า ข้อจำกัด

คำอธิบายเพิ่มเติม : naming explicitly

18. Attract แปลว่า ดึงดูดความสนใจ

คำอธิบายเพิ่มเติม : exert a force on

เรียนรู้ 30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC สำหรับการสมัครงาน

19. Compare แปลว่า เปรียบเทียบ

คำอธิบายเพิ่มเติม : examine and note the similarities or differences of

20. Competition แปลว่า การแข่งขัน

คำอธิบายเพิ่มเติม : the act of contending with others for rewards or resources

21. Consume แปลว่า บริโภค

คำอธิบายเพิ่มเติม : take in as food

22. Convince แปลว่า ทำให้เชื่อ, โน้มน้าว

คำอธิบายเพิ่มเติม : make realize the truth or validity of something

23. Fad แปลว่า คลั่ง, แฟชั่นสมัยนิยม

คำอธิบายเพิ่มเติม : an interest followed with exaggerated zeal

24. Inspiration แปลว่า แรงบันดาลใจ

คำอธิบายเพิ่มเติม : arousal of the mind to unusual activity or creativity

25. Persuasion แปลว่า การชักชวน, การโน้มน้าว

คำอธิบายเพิ่มเติม : communication intended to induce belief or action

26. Productive แปลว่า ที่อุดมสมบูรณ์

คำอธิบายเพิ่มเติม : capable of bringing forth, especially abundantly

27. Attraction แปลว่า การดึงดูด

คำอธิบายเพิ่มเติม : the quality of arousing interest

28. Attractive แปลว่า ความงาม, มีเสน่ห์ดึงดูด

คำอธิบายเพิ่มเติม : pleasing to the eye or mind as through beauty or charm

29. Comparison แปลว่า การเปรียบเทียบ

คำอธิบายเพิ่มเติม : the act of examining resemblances

30. Comparable แปลว่า ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้

คำอธิบายเพิ่มเติม : able to be described as similar

Swag แปลว่าอะไร serious ไม่ได้แปลว่าเครียด… 

ที่มา : www.vocabulary.com

บทความแนะนำ คำศัพท์ที่ใช้สมัครงาน ภาษาอังกฤษ