การลางาน ภาษาอังกฤษ ลากิจ ลาป่วย

คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ – การลางานแบบต่างๆ

Home / บทความการทำงาน / คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ – การลางานแบบต่างๆ

ในการทำงาน นอกจากเงินเดือนแล้ว สิ่งที่เราอยากรู้ต่อก็เป็นเรื่องสวัสดิการต่างๆ และการให้สิทธิ์ในการลางาน สำหรับเด็กใหม่ๆ ที่สสนใจเรื่องเกี่ยวกับการลางาน เราก็นำมาฝากกันเช่นเคย ทั้งคำศัพท์ และรูปประโยคการพูดลางานในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ

ลาป่วย ภาษาอังกฤษ Sick Leave

การลาป่วยนั้นถือเป็นการลาที่เป็นเหตุจำเป็น ฉุกเฉิน ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงกำหนดวันลาป่วยให้เป็น (paid sick days) คือ ถึงแม้ว่าจะไม่มาทำงานก็ได้เงิน บางบริษัทจะกำหนดให้สามารถลาป่วยได้ 6 วัน แบบไม่ต่อเนื่อง หากป่วยเกิน 3 วันติดต่อกันต้องมีใบรับรองแพทย์ รวมทั้งปีให้สิทธิ์เกี่ยวกับลาพักร้อน 30 วัน

ใบรับรองแพทย์ ภาษาอังกฤษคือ Medical Certification

ลากิจ ภาษาอังกฤษ Personal Leave

การลากิจมีหลายรูปแบบ และได้สิทธิ์ต่างๆ แตกต่างกัน เพราะการลาหยุดบางประเภทเป็นการลาหยุดที่ได้เงิน บางประเภทไม่ได้เงินโดยการลากิจนี้ควรแจ้งล่วงหน้า ไม่เร่งด่วนเหมือนการลาป่วย และมีการวางแผนการทำงานให้งานเดินต่อไปได้

บางบริษัท หากจะลาไปพบแพทย์ตามกำหนด นั่นคือ ลากิจ

การลางานในภาษาอังกฤษ การลางานแบบต่างๆ

การลางานแบบต่างๆ

ลากิจ = Private / Personal leave

ลาพักผ่อน / พักร้อน = Vacation Leave , Annual

ลาบวช = Ordination leave

ลาไปแต่งงาน = Marriage leave

ลาคลอด = Maternity leave

ลาไปเรียนต่อ = Study leave

ลาไปรับราชการทหาร = Military service leave

ลาหยุดเมื่อครอบครัว หรือญาติใกล้ชิดเสียชีวิต = compassionate/bereavement leave

การลาระบุแบบพิเศษ เช่น ลากิจเพื่อแข่งกีฬา = Leave For Athletic Competition

การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว เช่น หยุดเฝ้าไข้คุณแม่ งานศพสมาชิกครอบครัว =  family care leave หรือ family responsibility leave

คำศัพท์ การลางานในภาษาอังกฤษ การลางานแบบต่างๆ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการลางาน

การลางาน = leave

ลาป่วย = sick leave

ลากิจ = Personal Leave

โรคภัยไข้เจ็บ , เจ็บป่วย = sickness , illness

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ = accident

อยู่ในช่วงการลา = on leave

อยู่ในช่วงลาพักร้อน = on vacation

หยุดงาน = take day off หรือ take time off

ใบรับรอง หนังสือรับรอง = certificate

สิทธิ์ =  entitlement

ล่วงหน้า = in advance หรือ beforehand

โทรลาป่วย = call in sick

การแจ้งเตือน = notification

การกลับไปทำงานหลังจากที่ลา = return to work

ใบลา เรียกว่า leave application form

ลาในระบบออนไลน์ : online leave system , online leave application , e-leaving

ที่มา www.englishtips4thai.com

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขอลางาน :> engenjoy.blogspot.com

บทความแนะนำ