ภาษาอังกฤษ เทคนิค

4 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผล เทคนิคที่ครูผู้สอนชาวไทยควรมี-เรียนรู้เพิ่มเติม

Home / วาไรตี้ / 4 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผล เทคนิคที่ครูผู้สอนชาวไทยควรมี-เรียนรู้เพิ่มเติม

ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานว่า .. จังหวัดศรีสะเกษให้ความสำคัญกับการจัดการและพัฒนาการศึกษา ได้รับการประกาศเป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 6 จังหวัด เป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้กำหนดเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาเป็น 1 ใน 10 วาระจังหวัดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 ได้พัฒนามาสู่การจัดกรอบหลักสูตรการจัดการศึกษาของจังหวัด ที่มีชื่อจากอักษรย่อว่า SISAKET ASTECS ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลักพื้นฐาน และสมรรถนะหลักทั่วไป การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นหนึ่งในสมรรถนะพื้นฐานด้วย

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผล

ดังนั้นการสัมมนาเรื่อง ” เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์” จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอริน่า ฮันท์ (Ms. Erina Hunt, Online Blended English Language Programmes Coordinator) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยโอทาโกของประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร e-learning รวมถึงการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบผสมผสาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ที่ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่สำคัญ และปัญหาทั่วไปที่นักเรียนไทยพบเจอ กับการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบการเรียนออนไลน์และในชั้นเรียนปกติ

เทคนิคพิชิตความเป็นเลิศ ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับครูและนักเรียนไทย

พร้อมนำเสนอแนวทาง และเทคนิคต่างๆ ในหัวข้อ “เทคนิคพิชิตความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ สำหรับครูและนักเรียนไทย” (Conquering Mount English for Thai teachers and learners) โดยนำกรณีศึกษามาเปิดให้ดู หารือเกี่ยวกับปัญหา นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และรูปแบบวิธีการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม เปิดบันทึกวิดีโอคำแนะนำและกลยุทธ์การสอนในชีวิตจริง พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการเรียนการสอนของนิวซีแลนด์ โดย อาจารย์เอริน่า ฮันท์ กล่าว แนะนำแนวปฏิบัติในการสอนภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้

4 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผล - ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์

1. ใช้วิธีการร่วมสมัย

– เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของนิวซีแลนด์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ และเข้าใจหลักภาษาอังกฤษได้ง่ายมากขึ้น คือ ใช้วิธีการร่วมสมัย และการสื่อสารที่มีส่วนร่วมแบบไดนามิก ด้วยแนวทางทักษะแบบบูรณาการ ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างผลลัพธ์เชิงบวก และส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในผู้เรียน ใช้วิธีการที่หลากหลายผสมผสาน ระหว่างการสื่อสาร กิจกรรม ความร่วมมือ การประเมิน และการจัดการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกคน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัวในห้องเรียน ควบคู่ไปกับความสมดุลที่ดี ของทักษะการรับรู้ (Receptive skill) ที่เน้น การอ่านและการฟัง และทักษะการสร้างภาษา (Productive Skill) ที่เน้นการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิผล ผสมผสานกับแรงบันดาลใจ และความสนใจของนักเรียน อันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนที่ดี และเพิ่มพูนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน

2. ทักษะที่ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยควรมี

– ทักษะที่ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย จะต้องมีหรือเรียนรู้เพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอน แน่นอนว่า คือการสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ภาษา วิธีที่การเรียนรู้ภาษา ตลอดจน วิธีการสอนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องมีพื้นฐานและความเข้าใจด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ การวิเคราะห์วาทกรรม และระบบเสียงภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ครูผู้สอนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และเข้าใจลักษณะของผู้เรียน และให้อิสระในการเรียนกับพวกเขา เช่น เรียนภาษาผ่านการใช้คอมพิวเตอร์

3. เทคนิคในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี

– เทคนิคในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างแรกคือ ต้องสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีภายในกลุ่มผู้เรียน โดยการเล่าแบ่งปันเรื่องเล่าส่วนตัว ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มผู้เรียน ตระหนักถึงความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม ที่สำคัญต้องทำให้แน่ใจว่า สภาพแวดล้อมในห้องเรียนจะเป็นที่ปลอดภัย ที่ทุกคนกล้าจะผิดพลาดได้

สำหรับเทคนิคนี้ สามารถใช้กับห้องเรียนออนไลน์และห้องเรียนจริง ขณะที่พื้นที่ในห้องเรียนจริง ก็ต้องเอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น เกม โปสเตอร์ การ์ดสนทนา หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนภาษาอังกฤษรอบตัวด้วย

4. เทคนิคการสอนแบบไม่เครียด

– เทคนิคการสอนไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเครียด และมีสมดุลทั้งการเรียนและการทำงาน ที่อยากแนะนำให้ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยนำไปใช้ด้วย นั่นก็คือ “การสอบแบบเปิดหนังสือ หรือให้การบ้าน ที่มีการใบ้คำตอบไว้บ้างแล้ว คำตอบไม่จำกัดตายตัว หรือไม่จำกัดเวลาในการคิด หรืออาจจะให้การบ้านเป็นการเขียนบทความ แล้วนำมาพูดคุยกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนของอีกวัน

ซึ่งผู้เรียนจะเริ่มต้นกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และได้พิจารณาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายภาพ ไปจนถึงแนวคิดที่จำเป็นในการอธิบายภาพ สำหรับช่วงล็อกดาวน์นี้ หากผู้เรียนต้องเรียนออนไลน์ตลอดทั้งวัน การให้การบ้านแบบที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เรียน ช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลานอกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีสุข

บรรยกาศการการฟังบรรยาย

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์

Erina-Hunt

Erina-Hunt

ดร.วัฒนา พุฒิชาติ

ดร.วัฒนา พุฒิชาติ

บทความแนะนำ