คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว E – 192 คำ ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว E – 192 คำ ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว E – 192 คำ ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว E ม.6

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 eardrum : n. = เยื่อแก้วหู
2 earlier : adj. = ในตอนต้น
3 earth : n. = โลก
4 ease : n. = ความสะดวก, ความสบายใจ, ความไร้กังวล
5 Easter : n. = งานเฉลิมฉลองการฟื้นชีพของพระเยซู

6 eastward : adv. = มุ่งไปทางทิศตะวันออก
7 eclipse : n. = การเกิดบดบังแสง, การสูญเสียชื่อเสียง
8 ecologist : n. = นักนิเวศวิทยา
9 economic : adj. = เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
10 economist : n. = นักเศรษฐศาสตร์

11 economy : n. = วิถีทางเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจ
12 edge : n. = ขอบ, ข้าง, ด้านคม
13 edible : adj. = ใช้กินได้
14 edifice : n. = ตึกขนาดใหญ่, สง่างาม
15 education : n. = การศึกษา

16 educator : n. = ครู, อาจารย์, ผู้สอน
17 effect : n. = ผล, อิทธิพล
18 efficient : adj. = ซึ่งมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถ
19 eggplant : n. = มะเขือยาวสีม่วง
20 elaborate : adj. = ประณีต, ซับซ้อน, อย่างละเอียด

21 elderly : adj. = สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก่
22 election : n. = การเลือก, การเลือกตั้ง
23 electrical : adj. = น่าตื่นเต้นโดยใช้กระแสไฟฟ้า, เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
24 electricity : n. = ไฟฟ้า, ไฟฟ้าสถิต, อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น
25 electromagnetic : adj. = เกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า

26 electronic : adj. = เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
27 element : n. = ลักษณะที่สำคัญ, ปัจจัย, ธาตุ
28 elevated : adj. = สูงขึ้น, เลื่อนขึ้น, สูงส่ง
29 eliminate : v. = ขจัด, กำจัด, คัดออก, ขับไล่, ทำลาย
30 elite : n. = ชั้นยอด, หัวกะทิ, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, กลุ่มอิทธิพล

31 else : adv. = อีก, อื่น
32 elsewhere : adv. = ในที่อื่น ๆ
33 embargo : n. = การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า
34 embark : v. = ลงเรือ, เอาลงเรือ
35 embarrass : v. = ทำให้ขวยเขิน, กีดขวาง

36 embassy : n. = สถานทูต
37 embedded : v. = ฝัง, ประทับ, ตรึง
38 embrace : v. = กอด, รวมเข้าด้วยกัน
39 emergence : n. = ปรากฏให้เห็น,โผล่ขึ้น, ออกมา
40 emergency : n. = ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน

41 emission : n. = ปลดปล่อย, ตีพิมพ์ออกมา
42 emit : v. = เปล่ง, แผ่, ขยาย, พ่น
43 emotional : adj. = อารมณ์, ความรู้สึกรุนแรง
44 emotionally : adv. = อย่างมีอารมณ์
45 emphasis : n. = การเน้นย้ำ, ความสำคัญ

46 employee : n. = ลูกจ้าง, ผู้ถูกว่าจ้าง
47 empower : v. = มอบอำนาจ, อนุญาต
48 empty : adj. = ว่างเปล่า, ไม่มีคนอยู่, ไม่มีอะไร, ไม่มีความหมาย, ไร้สาระ
49 enable : v. = ทำให้มีความสามารถ, ให้อากาศ, มอบอำนาจ
50 encase : v. = บรรจุ, เก็บใส่หีบห่อ, หุ้มห่อด้วย

51 enchantment : n. = การหลงเสน่ห์
52 encounter : v. = เผชิญหน้า, พบกัน, เจอกัน
53 encourage : v. = ให้กำลังใจ, บำรุงน้ำใจ
54 encouragement : n. = การให้กำลังใจ, การกระตุ้น, การสนับสนุน
55 encyclopedia : n. = สารานุกรม

56 end up : v. = สิ้นสุดด้วย, ลงท้ายด้วย
57 endear : v. = ทำให้เป็นที่รักที่พอใจ
58 endeavor : v. = พยายามบากบั่น
59 endless : adj. = ซึ่งไม่สิ้นสุด, ไม่มีขอบเขต, ชั่วกาลนาน
60 endorse : v. = สลักหลัง ( เช็ค ), ลง ( นาม ), อนุมัติ

61 endow : v. = บริจาค, มอบ, ให้
62 endure : v. = ยืนยัด, อดทน
63 enemy : n. = ศัตรู
64 energetic : adj. = มีกำลัง, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน
65 energy : n. = แหล่งพลังงาน, กำลัง, พลัง

66 enforce : v. = บังคับใช้, ทำให้มีพลัง, ทำให้น่าเชื่อถือ
67 enforcement : n. = การบังคับ, การบังคับด้วยกำลัง, การดำเนินการ, สิ่งที่ถูกบังคับ
68 engaged : adj. = หมั้น, สายไม่ว่าง, ธุระยุ่ง, งานยุ่ง
69 engagement : n. = การพัวพันอยู่กับ, การหมั้น
70 engine : n. = เครื่องจักร, เครื่องกล

71 enjoyable : adj. = น่ายินดี, น่าพอใจ, ทำให้สนุกสนาน
72 enormous : adj. = ใหญ่มาก, มหึมา, มากมาย, มโหฬาร
73 enquiry : v. = สอบถาม, สืบสวน
74 enrollment : n. = บันทึกรายชื่อ, ลงทะเบียน
75 ensure : v. = รับรอง, ปกป้อง, ทำให้แน่ใจ

76 enterprise : n. = องค์กรธุรกิจ, บริษัท
77 entertainment : n. = การเสนอความบันเทิง
78 enthrall : v. = ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้เป็นทาส, ขังไว้
79 enthusiast : n. = ผู้มีความกระตือรือร้น
80 enthusiastic : adj. = กระตือรือร้น, แสดงความสนใจ

81 enthusiastically : adv. = อย่างกระตือรือร้น, อย่างสนใจ
82 entire : adj. = ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, อย่างแท้จริง
83 entirely : adv. = ทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง
84 entrée : n. = การเข้า, ทางเข้า, สิทธิในการเข้า
85 entry : n. = การเข้า, ทางเข้า, คำศัพท์

86 environment : n. = สิ่งแวดล้อม, ภาวะสิ่งแวดล้อม, การโอบล้อม
87 envy : n. = ความอิจฉา,ความริษยา
88 epidemic : n. = โรคระบาด, การแพร่หลาย
89 epigram : n. = คำคม, มุกตลก, สุภาษิต, สำนวน
90 epiphyte : n. = พืชที่อาศัยต้นไม้อื่นเป็นที่อาศัย

91 equate : v. = ทำให้เท่าเทียมกัน
92 equipment : n. = อุปกรณ์, เครื่องมือ, การจัดให้มี, เครื่องประกอบ
93 equivalent : adj. = เท่ากับ, ซึ่งมีค่าเท่ากัน
94 era : n. = ยุค, สมัย
95 eradication : n. = การทำลาย, การถอนรากถอนโคน

96 erosion : n. = การกัดกร่อน, การเซาะ, การชะ
97 errand : n. = การเดินทางไปส่งจดหมายหือทำธุระ
98 error : n. = ความผิดพลาด, การทำความผิด
99 erupt : v. = ระเบิดแตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา
100 eruption : n. = การระเบิด, การปะทุ, การไหลทะลัก

101 escalator : n. = บันไดเลื่อน
102 escape : v. = หลบหนี, หลบเลี่ยง
103 especially : adv. = อย่างพิเศษ, เฉพาะตัว
104 essay : n. = เรียงความร้อยแก้ว, ข้อเขียนสั้น, ปกิณกะ
105 essence : n. = แก่น, สาระ, ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา

106 essential : adj. = จำเป็น, ซึ่งขาดเสียไม่ได้
107 essentially : adv. = จำเป็น, เป็นพื้นฐาน
108 establish : v. = ก่อตั้ง, สร้าง, ติดตั้ง, พิสูจน์
109 estate : n. = ที่ดิน, ทรัพย์สิน, ฐานันดร
110 estimate : v. = ประมาณ, ประเมิน, กะ, ตีราคา

111 ethics : n. = หลักคุณธรรม, จริยธรรม
112 ethnic : adj. = เกี่ยวกับชาติพันธุ์, เกี่ยวกับเชื้อชาติ
113 etiquette : n. = สมบัติผู้ดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรมเนียมปฏิบัติ
114 etymologist : n. = นักนิรุกติศาสตร์
115 etymology : n. = การศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิด และความหมายของคำ

116 euphemism : n. = การเลือกใช้คำหรือวลีที่มีความสละสลวย
117 euthanasia : n. = การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ
118 evaluate : v. = ประมาณค่า, ประเมินค่า
119 evaluation : n. = การประเมินค่า, การหาค่า, การตีราคา
120 evaporate : v. = ( ทำให้ ) ระเหยเป็นไอ, หายไป, จางหายไป

121 even so : adv. = ถึงกระนั้น
122 even though conj. F.W. ถึงแม้ว่า, ทั้งๆ ที่, แม้ว่า
123 event : n. = เหตุการณ์, กรณี
124 eventually : adv. = ในที่สุด, ลงท้าย, ในบั้นปลาย
125 evidence : n. = หลักฐาน, ความชัดแจ้ง

126 evident : adj. = ชัดเจน, เข้าใจง่าย
127 evil : n. = ชั่วร้าย, ความชั่ว
128 evolve : v. = พัฒนา, ค่อยๆปรากฏขึ้น
129 exactly : adv. = อย่างแน่นอน
130 examination : n. = การตรวจสอบ

131 examine : v. = วิเคราะห์, ทดสอบ, ตรวจสอบ
132 exceed : v. = ละเมิด, ล่วงล้ำ
133 except prep. F.W. ยกเว้น, ไม่รวมเข้ากับ
134 exception : n. = การยกเว้น, ข้อยกเว้น, กรณีพิเศษ
135 excerpt : n. = ข้อความที่ตัดตอนมา, ส่วนที่ตัดตอนมา

136 excessive : adj. = มีปริมาณมากเกินความต้องการ
137 exchange : v. = แลกเปลี่ยน
138 excitement : n. = การกระตุ้น, ตัวกระตุ้น
139 exclaim : v. = ร้องอุทาน, ร้องตะโกน, เปล่งเสียงร้อง
140 exclude : v. = กันออกไป, ไล่ออก

141 exclusive : adj. = เฉพาะคนที่เลือกมาเป็นพิเศษ, จำกัดเฉพาะคนบางกลุ่ม
142 excrement : n. = อุจจาระ, ขับถ่าย
143 excursion : n. = การเดินทางระยะสั้น ๆเพื่อพักผ่อน
144 executive : n. = ฝ่ายบริหาร
145 exemplification : n. = ตัวอย่าง, สำเนา

146 exhale : v. = หายใจออก, เป่า, พ่น, ส่งกลิ่น
147 exhausted : adj. = เหน็ดเหนื่อย, หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า
148 exhaustion : n. = สิ่งที่ถูกปล่อยออกมา
149 exist : v. = มีชีวิต, รอดชีวิต, มีอยู่
150 existence : n. = การดำรงอยู่, การมีอยู่, ความเป็นอยู่, สิ่งที่มีอยู่จริง

151 existentialism : n. = การมีชีวิต, ทฤษฎีแห่งปรัชญาที่ว่า ทุกคนมีอิสระ และรับผิดชอบ ในการกระทำของเขา
152 exodus : n. = การอพยพผู้คน
153 exotic : adj. = มาจากประเทศอื่น, ไม่ใช่ของพื้นเมือง
154 expand : v. = ขยายแผ่, เพิ่ม, คลี่ออก, ยืดออก

155 expectation : n. = การคาดการณ์, การคาดหวัง
156 expedition : n. = การเดินทาง
157 expel : v. = ไล่ออก, ขับไล่
158 expenditure : n. = ค่าใช้จ่าย, การใช้เงิน
159 experience : n. = ประสบการณ์, เรียนรู้
160 experiment : n. = (โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์) การทดลองเพื่อการศึกษา

161 expert : adj. = เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
162 explain : v. = อธิบายให้เข้าใจ, ให้เหตุผล
163 explanation : n. = การอธิบาย, การชี้แจง, ความหมาย, คำชี้แจง
164 explanatory : adj. = ซึ่งเป็นการอธิบาย
165 explicit : adj. = ชัดเจน, เปิดเผย

166 explode : v. = ระเบิดอย่างรุนแรง, ส่งเสียงดัง
167 exploit : v. = ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
168 explore : v. = สำรวจ, ตรวจสอบ, ค้นหา, วินิจฉัยโรค
169 explosion : n. = การระเบิดอย่างรุนแรง
170 explosive : adj. = ที่ระเบิดได้ , ที่มีทีท่าจะระเบิด

171 export : v. = คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า
172 expose : v. = เปิดเผย
173 exposition : n. = การอธิบาย, การบรรยาย , งานนิทรรศการ
174 expression : n. = การแสดงออก, ลักษณะท่าทาง
175 expressionism : n. = ศิลปะแนวหนึ่งที่แสดงอารมณ์

176 extend : v. = ยืดออก, แผ่ออก, ขยายเวลา
177 extensive : adj. = กว้าง, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย
178 exterior : n. = ภายนอก, ชั้นนอก, ข้างนอก
179 extinction : n. = สูญพันธุ์
180 extract : v. = ถอน, สกัด, บีบ, คั้น

181 extracurricular : adj. = นอกหลักสูตร, นอกเหนือจากหน้าที่
182 extradition : n. = การส่งผู้ต้องหาไปรับคำพิพากษาในประเทศอื่น, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
183 extraordinarily : adv. = ประหลาด, อย่างพิเศษ
184 extraordinary : adj. = พิเศษ, ผิดธรรมดา
185 extraterrestrial : adj. = ข้างนอก, นอกบรรยากาศโลก, ที่มาจากข้าง

186 extravagance : n. = ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย
187 extravagant : adj. = ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ความสิ้นเปลือง, มากเกินควร
188 extremely : adv. = วิธีรุนแรง
189 extrovert : n. = ผู้ที่ชอบเข้าสังคม, ผู้ที่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว
190 exude : v. = แสดงให้เห็น, ไหลซึมออกมา

191 eyesight : n. = สายตา, ความสามารถในการมองเห็น
192 eyesore : n. = สิ่งบาดตา, สิ่งที่อุจาดตา

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ