ระเบียบ สอบโอเน็ต

วันเวลา ข้อปฏิบัติ ในการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2564

Home / ONET / วันเวลา ข้อปฏิบัติ ในการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2564

แม้ว่าในแต่ละปี น้องๆ นักเรียนที่จะต้องสอบโอเน็ตจะคิดว่า ข้อปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ มักไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันมากนัก แต่เพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาด การเตรียมตัวอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนั้น ช่วยลดความวิตกกังวลต่างๆ ของเราได้ ในบทความนี้ Campus-Star นำเสนอบทความเกี่ยกับ “วันเวลา ข้อปฏิบัติ ในการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6 , ม.3”

วันเวลา ข้อปฏิบัติ ในการสอบโอเน็ต

1. ระเบียบการเข้าห้องสอบ

1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาท ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. ห้าม นําเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาต ให้นํานาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

2. หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ

บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

3. อุปกรณ์และหลักฐาน ที่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบ

1. ปากกา ใช้สําหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ บนหัวกระดาษคําตอบ
2. ดินสอดํา 2B ใช้สําหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบและคําตอบที่ต้องการเลือก (สําหรับผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สทศ. จัดส่งไปให้)
3. ยางลบ (สําหรับผู้เข้าสอบระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 สทศ. จัดส่งไปให้)
4. กบเหลาดินสอ
5. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

วันเวลา ข้อปฏิบัติ ในการสอบโอเน็ต

4. อุปกรณ์เพิ่มเติม ป.6 และ ม.3

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นําเขาห้องสอบเพิ่มเติม เฉพาะการสอบวิชาภาษาไทย ชั้นนประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ดินสอ (นอกเหนือจากดินสอดํา 2B)
2. น้ำยาลบคําผิด
3. ยางลบหมึก

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบโอเน็ต 2564

รูปแบบข้อสอบ และจํานวนข้อสอบในแต่ละวิชา ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบการทดสอบ 3 ระดับชั้น

ป.6

ม.3

ม.6

ตารางสอบโอเน็ต ม.6

อุปกรณ์เข้าห้องสอบ

อุปกรณ์เข้าห้องสอบ

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ที่มา เอกสารการจัดสอบ 2564 และ ข้อมูลการสอบ ม.6 , ข้อมูลการสอบ ม.3 , ข้อมูลการสอบ ป.6

บทความแนะนำ

คลิปแนะนำ

สรุปเนื้อหาเรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต I

EP 13 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

Error แก้เอ๋อ ตอน คำนาม !

EP 1 Dialogue

ดูเพิ่มเติม TUTOR ME