สอบโอเน็ต เตรียมตัว

เตรียมตัวสอบโอเน็ต ขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ เข้าห้องสอบ

Home / ONET / เตรียมตัวสอบโอเน็ต ขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ เข้าห้องสอบ

โอเน็ต (O-NET) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดในวันนี้ มีวิธีเตรียมตัวมาฝากค่ะ

เตรียมตัวสอบโอเน็ต ขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ เข้าห้องสอบ

ขั้นตอนการเข้าสอบโอเน็ต

ห้องสอบโอเน็ต เอาอะไรเข้าไปได้บ้าง?

ห้องสอบโอเน็ต เอาอะไรเข้าไปได้บ้าง?

ห้ามเอาอะไรเข้าห้องสอบโอเน็ต

ห้ามเอาอะไรเข้าห้องสอบโอเน็ต

ระเบียบการเข้าห้องสอบ สอบโอเน็ต

ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น

ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ

ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

ระเบียบการเข้าห้องสอบ สอบโอเน็ต

ที่มา www.niets.or.th/th/catalog/view/241

ของฝาก GAT/PAT ควรรู้

ที่เกี่ยวข้องกับการสอบโอเน็ต