กำหนดการสอบ ปีการศึกษา 2560 โอเน็ต

ตารางสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

Home / ONET / ตารางสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศออกมาแล้ว สำหรับกำหนดการและตารางสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะทำการจัดสอบในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2561 นี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการสอบ O-NET ปี 2560

O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ

ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2560

ทั้ง ป.6 ม.3 และ ม.6 จะเริ่มสอบพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลสอบโอเน็ต

นักเรียน ป.6 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561
นักเรียน ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561
นักเรียน ม.6 ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

ประกาศผลสอบ จะประกาศผ่าน 3 ช่องทาง รวมไว้ให้ที่นี่ค่ะ > ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6! สามารถเช็คผลสอบ 3 ช่องทางนี้

รายละเอียดกำหนดการต่างๆ มีดังนี้

ตารางสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

สอบวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 

คณิตศาสตร์ เวลาสอบ 09.00-10.00 น. (60 นาที)
ภาษาไทย เวลาสอบ 10.30-12.00 น. (90 นาที) *ข้อสอบวิชาภาษาไทย มี 2 รูปแบบ คือ ปรนัย และ อัตนัย (เขียนตอบ)
วิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 13.30-14.30 น. (60 นาที)
ภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 15.00-16.00 น. (60 นาที)

ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 วันที่ 25 มีนาคม 2561

ตารางสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

สอบวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 

คณิตศาสตร์ (94) เวลาสอบ 10.00-11.30 น. (90 นาที)
ภาษาไทย (91) เวลาสอบ 13.00-14.30 น. (90 นาที)

สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 

วิทยาศาสตร์ (95) เวลาสอบ 10.00-11.30 น. (90 นาที)
ภาษาอังกฤษ (93) เวลาสอบ 13.00-14.30 น. (90 นาที)

ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.3 วันที่ 25 มีนาคม 2561

ตารางสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

สอบวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 

สังคมศึกษา (02) เวลาสอบ 08.30-10.30 น. (120 นาที)
คณิตศาสตร์ (04) เวลาสอบ 11.30-13.30 น. (120 นาที)
อังกฤษ (03) เวลาสอบ 14.30-16.30 น. (120 นาที)

สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 

ภาษาไทย (01) เวลาสอบ 08.30-11.30 น. (120 นาที)
วิทยาศาสตร์ (05) เวลาสอบ 11.30-13.30 น. (120 นาที)

นักเรียน ม.6 ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

กำหนดการ O-NET ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ (รอบที่ 2)
O-NET ป.6/ม.3/ม.6 วันที่ 5 ม.ค. 61

สถานศึกษาแจ้งเพิ่ม ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ
O-NET ป.6/ม.3/ม.6 วันที่ 5-15 ม.ค. 61

สถานศึกษาประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบผู้เข้าสอบเป็นกรณีพิเศษ
O-NET ป.6/ม.3/ม.6 วันที่ 5-15 ม.ค. 61

ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดสอบ มีดังนี้

  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
  2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
  4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชาติ
  5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ข้อควรรู้เพิ่มเติม…

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ไม่ต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนให้กับทาง สทศ. เอง

เฉพาะ นักเรียนที่มีวุฒิเทียบเท่า ม.6 เช่น ปวช.3 กศน. เป็นต้น ที่ต้องการจะสอบเพื่อเอาผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะต้องทำการสมัครสอบ O-NET โดยตรงกับ สทศ. ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

สามารถดาวน์โหลด เอกสารและกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 : คลิกที่นี่

ตารางการสอบโอเน็ตปี 2560

บทความที่เกี่ยวข้อง :