ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

Home / ONET / ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศออกมาแล้ว สำหรับกำหนดการและตารางสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะทำการจัดสอบในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2561 นี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการสอบ O-NET ปี 2560

O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

  1. ภาษาไทย
  2. คณิตศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์
  4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  5. ภาษาอังกฤษ

ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดสอบ มีดังนี้ 

  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
  2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
  4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชาติ
  5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

กำหนดการ O-NET ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ O-NET ปี 60

ตารางสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ O-NET ปี 60

ตารางสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ O-NET ปี 60

ตารางสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ O-NET ปี 60

ข้อควรรู้เพิ่มเติม…

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ไม่ต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนให้กับทาง สทศ. เอง

เฉพาะ นักเรียนที่มีวุฒิเทียบเท่า ม.6 เช่น ปวช.3 กศน. เป็นต้น ที่ต้องการจะสอบเพื่อเอาผลคะแนน O-NET ไปใช้ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะต้องทำการสมัครสอบ O-NET โดยตรงกับ สทศ. ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

สามารถดาวน์โหลด เอกสารและกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 : คลิกที่นี่