TCAS67 การสอบ นักเรียนไทย ปฏิทิน

ปฏิทิน TCAS67 ปฏิทินสมัครสอบ TGAT/TPAT A-Level – วิชาที่ใช้สอบ

Home / ข่าวการศึกษา / ปฏิทิน TCAS67 ปฏิทินสมัครสอบ TGAT/TPAT A-Level – วิชาที่ใช้สอบ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศปฏิทินรับสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level แล้ว โดยจะเริ่มรับสมัครสอบ TPAT1 สำหรับวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท ในวันที่ 1-20 กันยายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ของ กสพท

ปฏิทิน TCAS67 ปฏิทินสมัครสอบ TGAT/TPAT

สำหรับนักเรียนที่อยากจะสอบเพื่อเข้ากลุ่มคณะแพทย์ จากนั้นจะเปิดให้ใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ mytcas.com ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ซึ่งการลงทะเบียนใช้งานระบบ myTCAS คือ การลงทะเบียน เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ TCAS และเปิดสมัครสอบรายวิชาอื่น ๆ TGAT/TPAT 2-5 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 จนถึง 5 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทิน TCAS67

จะเปิดให้ลงทะเบียนใช้งานระบบ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2566

รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครตามมหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
สละสิทธิ์ในระบบ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 4 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 2 Quota

รับสมัครตามมหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 2 พฤษภาคม 2567
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 2-3 พฤษภาคม 2567
สละสิทธิ์ในระบบ 4 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 3 Admission

รับสมัครผ่านระบบ mytcas.com 6-12 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 รอบที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 20-21 พฤษภาคม 2567
สละสิทธิ์ในระบบ 26 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 4 Direct Admission

รับสมัครที่ระบบของมหาวิทยาลัย วันที่ 27 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2567
ประกาศผลในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2567 รอบที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2567
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 รอบที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567

สอบ TGAT/TPAT และ A-Level มีวิชาอะไรบ้าง

การสอบ TGAT หรือ Thai General Aptitude Test เป็นข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้ทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 พาร์ต ประกอบด้วย

 • การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 • การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 • สมรรถนะด้านการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) แยกย่อยได้ 4 เรื่องหลัก ดังนี้
 • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
 • การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)
 • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
 • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

การสอบ TPAT

การสอบ TPAT หรือ Thai Professional Aptitude Test เป็นข้อสอบความถนัดด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย

 • TPAT1 กสพท หรือความถนัดแพทย์ (สอบรูปแบบกระดาษเท่านั้น)
 • TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่ต้องสอบวาดรูป)
 • TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู)

การสอบ A-Level

การสอบ A-Level หรือ Applied Knowledge เป็นข้อสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งเป็นชื่อเรียกใหม่ ที่ถูกใช้แทน 9 วิชาสามัญ (เดิม) มีวิชาที่สอบทั้งหมด 10 วิชา ดังนี้

 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
 3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 4. ฟิสิกส์
 5. เคมี
 6. ชีววิทยา
 7. ภาษาไทย
 8. สังคมศึกษา
 9. ภาษาอังกฤษ
 10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน, บาหลี, เกาหลี)

ปฏิทินสมัครสอบ TGAT/TPAT

 • วันที่ 1-20 กันยายน 2566 รับสมัครสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท ผ่านเว็บไซต์ กสพท
 • วันที่ 29 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครสอบ TGAT/TPAT 2-5 (เลือกสอบด้วยกระดาษหรือคอมพิวเตอร์)
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2566 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TGAT/TPAT 2-5
 • วันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 สอบ TGAT/TPAT 2-5 (สอบด้วยกระดาษหรือคอมพิวเตอร์)
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2566 สอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • วันที่ 19-26 ธันวาคม 2566 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 2-5 (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • วันที่ 7 มกราคม 2567 ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 (สอบด้วยกระดาษ)
 • วันที่ 8-15 มกราคม 2567 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 2-5 (สอบด้วยกระดาษ)

ปฏิทินสอบ A-Level

การสอบ A-Level ในปีการศึกษา 2567 เลือกสอบด้วยกระดาษ หรือสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรณีสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะวิชาภาษาที่ 3 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) สอบพร้อมกัน วัน และเวลาเดียวกัน เลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ ซึ่งรายละเอียดการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีการประกาศภายหลัง

 • วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครสอบ
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 18 มีนาคม 2567 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
 • วันที่ 16-18 มีนาคม 2567 สอบ A-Level
 • วันที่ 23 มีนาคม 2567 ประกาศผลสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • วันที่ 17 เมษายน 2567 ประกาศผลสอบด้วยกระดาษ
 • วันที่ 24-31 มีนาคม 2567 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • วันที่ 18-25 เมษายน 2567 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ สอบด้วยกระดาษ

ที่มา mytcas.com, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) www.cupt.net, กสพท , prachachat.net

บทความที่เกี่ยวข้อง