TCAS67 กาารสอบ นักเรียนไทย

TCAS67 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ? เช็กรายละเอียดที่นี่ – เปิดสมัครสอบ 28 ต.ค. 66 นี้

Home / ข่าวการศึกษา / TCAS67 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ? เช็กรายละเอียดที่นี่ – เปิดสมัครสอบ 28 ต.ค. 66 นี้

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แถลงข่าว TCAS67 เปิดรายละเอียดการรับสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารระบบเล็กน้อย โดยสรุปได้ดังนี้

TCAS67 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ?

เปิดสมัครสอบ 28 ต.ค. 66 นี้

รูปแบบสมัคร 4 รอบเหมือนเดิม

สำหรับปีการศึกษา 2567 ยังคงรอบของการสมัคร 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รูปแบบ Portfolio
รอบที่ 2 รูปแบบ Quota
รอบที่ 3 รูปแบบ Admission
รอบที่ 4 รูปแบบ Direct Admission

ทั้งนี้ เกณฑ์รอบต่าง ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมาช่วงเดือนตุลาคม (ประมาณสัปดาห์ที่ 3)

มหา’ลัย แสดงข้อมูลหลักสูตร ค่าเทอม อัตราจบ-เงินเดือน

นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนการจัดการบริหาร TCAS67 เพิ่มเติม ได้แก่

 • สถาบันการศึกษาสามารถเพิ่มข้อมูลหลักสูตรที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลให้ใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรนั้น เช่น ค่าเทอม, อัตราการจบการศึกษา อัตราการได้งานทำในปีแรก, ค่ามัธยฐานเงินเดือนของบัณฑิตที่ได้งานทำ
 • รวมไปถึงจะมีการคาดการณ์คะแนนต่ำสุดปี’67 รอบ Admission ของแต่ละสาขาให้ด้วย
 • นอกจากนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง 4 รอบ ได้แก่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ รวมถึงการส่งข้อมูลสรุปผลภาพรวมการยืนยันสิทธิรายโรงเรียน และผลเฉลี่ยคะแนนรายทักษะจากการสอบ TGAT รายโรงเรียนและระดับประเทศให้โรงเรียนด้วย เพื่อให้โรงเรียนรู้ถึงศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนตัวเอง

การสอบ TGAT/TPAT และ A-Level

การสมัครและการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนี้

 • จะเพิ่มรูปแบบการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (CBT) สำหรับรายวิชา A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, วิชาภาษาต่างประเทศ
 • เพิ่มสนามสอบและที่นั่งสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์
 • ในวันสอบจริง มีการเพิ่มเติมรองรับบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ThaID ได้แล้ว ทุกสนามสอบ แต่ยังคงกติกาเดิม คือ ไม่รับสำเนาบัตรทุกประเภท และไม่ยอมรับภาพถ่ายบัตรประชาชนจากโทรศัพท์มือถือ
 • เพิ่มจำนวนข้อสอบจาก 40 ข้อเป็น 80 ข้อ ในวิชา TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ส่วนรายวิชาอื่น เหมือนเดิมทุกวิชา
 • Test Blueprint วิชาอื่น ๆ ยังเหมือนเดิม เช็กได้ที่หน้าเว็บ myTCAS
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้ออกข้อสอบ คือ มีทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะมาช่วยตรวจสอบว่าเนื้อหาข้อสอบมีความถูกต้อง ทั้งนี้ระดับความยากง่ายอาจแตกต่างจากปีที่แล้วบ้าง แต่เนื้อหาและขอบเขต ยังคงเดิม ซึ่งทีมออกข้อสอบได้ใช้ข้อมูลจากการสอบ TCAS66 มาวิเคราะห์และปรับข้อสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มีการกระจายตัวของคะแนนที่เหมาะสม
 • ผู้ที่เคยสมัคร TGAT/TPAT A-Level แล้ว แต่ไม่นำคะแนนมาใช้หรือไม่เคยสมัคร TCAS รอบใดรอบหนึ่งเลย จะต้องยื่นคำรองเพื่อขอสอบ TGAT/TPAT A-Level ด้วย เพื่อป้องกันเจตนาการสมัครเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (สำหรับน้อง ๆ ที่เคยสมัครสอบและนำคะแนนไปยื่น หรือสมัครรอบใดรอบหนึ่งใน TCAS แล้ว แต่สอบไม่ติดหรือจะซิ่วปีนี้ สามารถสมัครสอบสนามต่าง ๆ ได้ตามปกติ)
 • ใบแทนใบรับรองการเทียบวุฒิของ GED สามารถใช้สมัคร TGAT/TPAT ได้ ส่วนในรอบที่ 3 จะต้องจบเทียบเท่า ม.6 แล้ว
  ค่าสมัครสอบรูปแบบคอมพิวเตอร์ ปีนี้ยังลดราคาเหมือนเดิม อยู่ที่ 140 บาท เท่าแบบกระดาษ (ปกติ 200 บาท)

ลงทะเบียน 28 ต.ค. 66

 • จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ mytcas.com วันที่ 28 ตุลาคม 2566
 • รูปถ่ายสามารถใช้รูปที่ถ่ายเองได้ และได้ทุกทรงผม แต่หน้าต้องเหมือนตัวเอง และเพื่อให้ใบหน้าชัดเจน ต้องมีขนาดพื้นที่ของใบหน้า 2 ใน 3 ของพื้นที่รูป

ที่มา www.mytcas.com , prachachat.net

บทความแนะนำ