ฝึกงาน มสธ

เรียน มสธ. ต้องฝึกงานหรือไม่ ? ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ คืออะไร

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / เรียน มสธ. ต้องฝึกงานหรือไม่ ? ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ คืออะไร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ซึ่งไม่มีชั้นเรียนตามปรกติเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป ดำเนินการดำเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล  ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารชุดวิชาจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้นักศึกษา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

เรียน มสธ. ต้องฝึกงานหรือไม่ ?

ชุดวิชาบางชุดมีลักษณะเนื้อหาที่นักศึกษาจะต้องฝึกงานและดูงานในสถาบันวิชาการและวิชาชีพต่างๆ โดยนักศึกษาต้องทำรายงานส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการประเมินผลทุกครั้ง

ตัวอย่างเอกท่องเที่ยวและโรงแรม มี 1 วิชาที่ต้องฝึกงานตามสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก บริษัทนำเที่ยว หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่น ททท กระทรวงท่องเที่ยวกีฬา หรือสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยงานรัฐ อุทธยานแห่งชาติต่างๆ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อื่นๆ เป็นเวลา 400 ชม

มีข้อยกเว้นการฝึกงานหาก นักศึกษา ที่ทำงานในสถานที่เหล่านี้เป็นเวลา 3 ปี หรือ เคยฝึกงานมาตอนที่เรียน ปวส ปวช มาแล้ว และมีใบผ่านการฝึกงานมายืนยันกับอาจารย์ประจำชุดวิชา ก็จะได้รับการยกเว้น

ทุกคนที่เรียนในวิชาที่ต้องฝึกงาน ต้องหาที่ฝึกงานเองและทาง มสธ. จะทำเป็นหนังสือส่งตัวให้เราไปยื่น ที่สำคัญเราไม่ต้องฝึกทุกวันก้ได้ เก็บ ชม. การฝึกในวันหยุดงานประจำก็ได้

การอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตรการศึกษากล่าวคือ หลักสูตรการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาได้กำหนดให้มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายและเข้ารับการอบรมตามจำนวนวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าอาหารและที่พักตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ ซึ่งได้กำหนดการประเมินผลการเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไว้ 2 ส่วนคือ สอบภาคทฤษฎีตามตารางการสอบไล่ประจำภาคโดยกำหนดคะแนนในส่วนนี้ไว้ร้อยละ 40 และเข้ารับการอบรบเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษา ส่วนนี้ได้กำหนดคะแนนในการประเมินไว้ร้อยละ 60 และจะนำคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกันเพื่อตัดสินผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นกิจกรรมบังคับ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

ค่าอาหารและที่พัก 2500 บาท ใช้เวลา 5 วัน ค่าอาหาร 1,000 บาท ค่าที่พัก 1,500 บาท พัก ห้องละ 4 ท่าน ถ้าต้องการพักคนเดียวก็ 4,000 บาท แต่ต้องจองล่วงหน้า

ขั้นตอนการอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

1. ขั้นเตรียมตัว

1.1 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เป็นวิชาที่ประกอบไปด้วยการเข้าอบรม และ สอบไล่ ดังนั้นทาง มสธ.จึงมีการส่งหนังสือ 2 เล่มให้อ่าน หนังสือแจ้งกำหนดการอบรมเข้มฯ ,เอกสารกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องนำไปส่ง (การบ้าน และ เอกสารกับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปใช้ในวันอบรม) และ ตารางสอน ให้เราก่อนเข้ารับการอบรม

1.2 เตรียมอุปกรณ์การเรียน จัดกระเป๋าเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้สำหรับดำรงชีพในที่พัก 5 วัน 4 คืน ควรมี Notebook ไปด้วย จะช่วยให้ให้เราทำงานกลุ่ม ค้นหาข้อมูลได้สะดวก หากมี Printer ไปด้วยก็ได้ มสธ. มีร้านพิมพ์สี ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม อยู่ 1 ร้าน

1.3 ให้อ่านหนังสือเรียนก่อนไปอบรม จะทำให้ตามเนื้อหาอาจารย์ทันและมองภาพได้ง่ายขึ้น

2. เข้าอบรม

2.1 รูปแบบการอบรม คือ มีช่วงทำกิจกรรมร่วมกัน (จะมีหลายสาขาร่วมอบรม) มีช่วงภาคบรรยายจากอาจารย์ประจำเอกนั้นๆ และช่วงฝึกปฏิบัติ ลงมือทำจริง

2.2 เริ่มต้นวันแรกด้วยพิธีเปิดช่วงเช้า ตอนบ่ายเข้าเรียนภาคบรรยาย

2.3 การเรียนภาคบรรยาย จะเป็นการฟังบรรยายจากอาจารย์ประจำเอกมีเอกสารประกอบการเรียนแจก เป็นการนั่งเรียนรวมทุกห้อง
การฝึกภาคปฏิบัติ จะได้เรียนก็ต่อเมื่อได้เรียนภาคบรรยายจบแล้วในแต่ละเรื่อง นักศึกษาจะได้ลองฝึกปฏิบัติลงมือทำผลงานจริงๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะนำ ส่วนมากจะเป็นงานกลุ่มช่วยกันทำ งานที่ให้มอบหมายจะต้องมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือนำเสนอต่อผู้อื่นด้วย
*** ควรอ่านหนังสือเรียนมาก่อนจะดีมากจะทำให้เราเข้าใจวิธีการทำงานที่มอบหมายได้ง่ายและไว

2.4 ในคืนของวันที่ 4 หลังจากเรียนกันมาหลายวัน ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดสาระสังสัทน์ให้นักศึกษาทุกคนร่วมสนุกกัน ตามกาลเทศะและสถานการณ์ของประเทศ เป็นวันที่พวกเราสบายใจผ่อนคลายโปร่งโล่งที่สุด เพราะในวันที่ 4 ช่วงเช้าและบ่าย ส่วนใหญ่ทุกสาขาจะต้องมีการส่งงานใหญ่  บ้างเป็นรูปเล่ม บ้างต้องออกไปนำเสนอ

2.5 ทุกกิจกรรมที่ทำอาจารย์จะเป็นผู้ประเมินและให้คะแนนสำหรับชุดวิชานี้ ถือว่าสำคัญ อยากให้ตั้งใจทำและช่วยกันทำ ช่วยกันคิดผลิตงานออกมาอย่างเต็มที่

ข้อมูลจาก สมาชิกหมายเลข 3411144 : https://pantip.com/topic/36779317
User cat aloha  : http://www.stou.ac.th

บทความแนะนำ