Clearinghouse portfolio TCAS61 มหาวิทยาลัย รับตรง เคลียริงเฮาส์ แฟ้มสะสมผลงาน โควตา

กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1/2 (Portfolio) พร้อมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1/2 (Portfolio) พร้อมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ ระบบเคลียริงเฮาส์ TCAS ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1/1) ล่าสุด!! ทาง ทปอ. ได้ทำการเปิดระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 (รับด้วย Portfolio) ที่ให้น้องๆ สามารถเข้าไปสมัครกันได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. (http://tcas.cupt.net/)

กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1/2

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2561

โดยได้มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในการรับสมัครรอบที่ 1/2 ซึ่งได้แบ่งออกเป็น… 

  1. มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.
  2. สถาบันสมทบ
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ขั้นตอนการดำเนินงานรอบที่ 1/2 (Portfolio)

  1. สถาบันอุดมศึกษา กำหนดวิธีการ เกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
  2. ผู้สมัครยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
  3. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 15 มีนาคม 2561
  4. ผู้สมัครทำการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561
  5. ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป ในวันที่ 26 มีนาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1/2 (Portfolio)

กำหนดการวันปิดรับสมัครในแต่ละมหาวิทยาลัย รอบที่ 1/2

(การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561)

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปิดรับสมัคร 29 ธันวาคม 2560

2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : ปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2561

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปิดรับสมัคร 30 มกราคม 2561

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2561

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2561

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : 31 มกราคม 2561

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปิดรับสมัคร 8 มกราคม 2561

8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ : ปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2561

9. มหาวิทยาลัยพะเยา : ปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2561

10. มหาวิทยาลัยมหิดล : ปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2560

11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561

13. มหาวิทยาลัยศิลปากร : ปิดรับสมัคร 24 มกราคม 2561

14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2561

16. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : ปิดรับสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ 2561

17. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : ปิดรับสมัคร 24 มกราคม 2561

สถาบันสมทบ

1. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช : ปิดรับสมัคร 12 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : ปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2561

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2561

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ : ปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2561

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : ปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2561

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : 28 กุมภาพันธ์ 2561

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : 28 กุมภาพันธ์ 2561

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : ปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2561

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : 15 มีนาคม 2561

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี : ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 28 กุมภาพันธ์ 2561

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2561

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : ปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2561

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : ปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2561

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : ปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2561

เว็บไซต์ ทปอ. การสมัครเข้าศึกษาระบบ TCAS 61 : http://tcas.cupt.net/

บทความที่น่าสนใจ