TCAS นิสิตใหม่ มศว ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาศาสตร์การกีฬา

มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS | 16 คณะ 4 วิทยาลัย

Home / ข่าวการศึกษา / มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS | 16 คณะ 4 วิทยาลัย

น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมตัวกันให้พร้อมเลย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการเปิดแผนรับนิสิตใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS หรือ Thai University Central Admission System โดยได้แบ่งการรับสมัครนิสิตใหม่ออกเป็น 5 รอบด้วยกัน จำนวน 16 คณะและ 4 วิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2561

กำหนดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ SWU-TCAS ปี 2561

กำหนดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ SWU-TCAS ปีการศึกษา 2561  

กำหนดการสมัครและสอบวิชาต่างๆ

กำหนดการสมัครและสอบวิชาต่างๆ 

คณะที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ

1. คณะแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรแพทยศาสตร์ รับจำนวนทั้งหมด 180 คน
 • หลักสูตรแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮมฯ รับจำนวนทั้งหมด 20 คน

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

 • สาขาทันตแพทยศาสตร์ รับจำนวนทั้งหมด 67 คน

3. คณะเภสัชศาสตร์

 • สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รับจำนวนทั้งหมด 90 คน
 • สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รับจำนวนทั้งหมด 45 คน

** หมายเหตุ สำหรับคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จะรับผ่าน กสพท. โดยจะรับในรอบที่ 3 รับตรงทั่วไป (ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์จะรับผ่านรอบแอดมิชชั่นอีกครั้ง)

4คณะพยาบาลศาสตร์

 • สาขาพยาบาลศาสตร์ รับจำนวนทั้งหมด 111 คน

5. คณะกายภาพบำบัด

 • สาขากายภาพบําบัด รับจำนวนทั้งหมด 86 คน
 • สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับจำนวนทั้งหมก 55 คน

6. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ รับจำนวนทั้งหมด 77 คน
 • สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ รับจำนวนทั้งหมด 66 คน
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) รับจำนวนทั้งหมด 32 คน

7. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาคณิตศาสตร์ รับจำนวนทั้งหมด 49 คน
 • สาขาเคมี รับจำนวนทั้งหมด 66 คน
 • สาขาชีววิทยา รับจำนวนทั้งหมด 66 คน
 • สาขาฟิสิกส์ รับจำนวนทั้งหมด 66 คน
 • สาขาสถิติ รับจำนวนทั้งหมด 33 คน
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับจำนวนทั้งหมด 62 คน
 • สาขาจุลชีววิทยา รับจำนวนทั้งหมด 66 คน
 • สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 44 คน
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 33 คน
 • สาขาชีววิทยา (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • สาขาเคมี (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 33 คน
 • สาขาฟิสิกส์ (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • สาขาวัสดุศาสตร์ รับจำนวนทั้งหมด 48 คน

8. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 • สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) รับจำนวนทั้งหมด 42 คน

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมเคมี รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับจำนวนทั้งหมด 70 คน
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับจำนวนทั้งหมด 100 คน
 • สาขาวิศวกรรมโยธา รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา) รับจำนวนทั้งหมด 40 คน
 • สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ (หลักสูตรนานาชาติ) รับจำนวนทั้งหมด 40 คน

10. คณะพลศึกษา

 • สาขาผู้นำนันทนาการ รับจำนวนทั้งหมด 80 คน
 • สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 60 คน
 • สาขาพลศึกษา (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 90 คน
 • สาขาสุขศึกษา (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 40 คน
 • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รับจำนวนทั้งหมด 80 คน
 • สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับจำนวนทั้งหมด 40 คน
 • สาขาสาธารณสุขชุมชน รับจำนวนทั้งหมด 40 คน
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับจำนวนทั้งหมด 40 คน

11. คณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาจิตวิทยา รับจำนวนทั้งหมด 80 คน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับจำนวนทั้งหมด 100 คน
 • สาขาภาษาไทย รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาปรัชญาและศาสนา รับจำนวนทั้งหมด 85 คน
 • สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) รับจำนวนทั้งหมด 95 คน
 • สาขาภาษาไทย (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 25 คน
 • สาขาสารสนเทศศึกษา รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาภาษาจีน รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาภาษาญี่ปุ่น  รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาภาษาเกาหลี รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) รับจำนวนทั้งหมด 130 คน

12. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 • สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร รับจำนวนทั้งหมด 55 คน
 • สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รับจำนวนทั้งหมด 90 คน

13. คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • สาขาดุริยางคศาสตร์สากล รับจำนวนทั้งหมด 32 คน
 • สาขาทัศนศิลป์ รับจำนวนทั้งหมด 81 คน
 • สาขานาฏศิลป์ไทย รับจำนวนทั้งหมด 35 คน
 • สาขานาฏศิลป์สากล รับจำนวนทั้งหมด 35 คน
 • สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง รับจำนวนทั้งหมด 25 คน
 • สาขาการแสดงและกํากับการแสดง รับจำนวนทั้งหมด 25 คน
 • สาขาการออกแบบสื่อสาร รับจำนวนทั้งหมด 55 คน
 • สาขาการออกแบบเครื่องประดับ รับจำนวนทั้งหมด 27 คน
 • สาขาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขานาฏศิลป์ (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 40 คน
 • สาขาศิลปศึกษา (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • การออกแบบแฟชั่น รับจำนวนทั้งหมด 25 คน
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ รับจำนวนทั้งหมด 25 คน

14. คณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาการประถมศึกษา รับจำนวนทั้งหมด 65 คน
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • วิชาเอกการศึกษาพิเศษ รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน รับจำนวนทั้งหมด 45 คน
 • วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา  รับจำนวนทั้งหมด 35 คน
 • วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รับจำนวนทั้งหมด 30 คน

15. คณะสังคมศาสตร์

 • สาขาประวัติศาสตร์ รับจำนวนทั้งหมด 80 คน
 • สาขาสังคมศึกษา (กศ.บ.) รับจำนวนทั้งหมด 45 คน
 • สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รับจำนวนทั้งหมด 90 คน
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาการเมืองการปกครอง รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง รับจำนวนทั้งหมด 100 คน
 • วิชาเอกสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา รับจำนวนทั้งหมด 100 คน

16. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

 • สาขาการบัญชี รับจำนวนทั้งหมด 95 คน
 • สาขาการตลาด รับจำนวนทั้งหมด 90 คน
 • สาขาการเงิน รับจำนวนทั้งหมด 90 คน
 • สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับจำนวนทั้งหมด 90 คน
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ รับจำนวนทั้งหมด 90 คน
 • สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม รับจำนวนทั้งหมด 45 คน

17. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 • สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาธุรกิจไซเบอร์ รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • สาขาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • สาขาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล รับจำนวนทั้งหมด 30 คน
 • สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ รับจำนวนทั้งหมด 50 คน
 • สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม รับจำนวนทั้งหมด 50 คน

18. คณะเศรษฐศาสตร์

 • สาขาเศรษฐศาสตร์ รับจำนวนทั้งหมด 120 คน
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับจำนวนทั้งหมด 80 คน

19. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 • สาขาการจัดการภูมิสังคม รับจำนวนทั้งหมด 60 คน
 • สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม รับจำนวนทั้งหมด 40 คน

20. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 • สาขาการจัดการภาคบริการและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) รับจำนวนทั้งหมด 125 คน
 • สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) รับจำนวนทั้งหมด 65 คน

ทั้งนี้ จำนวนรับตามประกาศนี้เป็นจำนวนรับขั้นพื้นฐาน อาจมีการปรับปรุงทั้งจำนวนรับและสาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละรอบ สามารถติดตามได้อีกครั้งในระเบียบการแต่ละโครงการ โดยจะทยอยประกาศในแต่ละช่วงการรับของแต่ละรอบ

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิชาที่สอบในแต่ละสาขาได้ที่ : https://seniorswu.in.th

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 2561 : https://seniorswu.in.th/2017/swu-tcas61/

เว็บไซต์ SWU Admissins : http://admission.swu.ac.th

ติดตามรายะเอียดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ที่ Facebook : พี่ มศว พาน้องสอบ

ขอบคุณภาพจาก : www.facebook.com/SeniorSWU/