ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Chulabhorn Royal Academy of Science

Home / academy / ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy of Science) มหาวิทยาลัย ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 3… See More

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy of Science) มหาวิทยาลัย ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 3 เดือนต่อมาคือในวันที่ 18 เมษายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัยและแพทย์ฝีมือดี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประวัติความเป็นมา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการรวมหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระมีพระวินิจฉัยเห็นชอบให้รวมหน่วยงานทั้งสามดังกล่าว และพระราชทานนาม “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ตาม พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ซึ่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติในวาระรับหลักการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และได้ลงมติในวาระ 3 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนน 151-0 เสียงโดยได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาคในการผลิตและพัฒนาบุคลากรชั้นสูง ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานประสานกับองค์การระหว่างประเทศ มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเริ่มรับนักศึกษาของราชวิทยาลัยรุ่นแรกในปีการศึกษา 2560

ภาพ:https://saipin4.wordpress.com

See Less

มุมต่างๆในรั้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้