admissions TCAS ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ แอดมมิชชัน

อัปเดต จำนวนการรับนักศึกษาระบบ TCAS61 พร้อมรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

Home / ข่าวการศึกษา / อัปเดต จำนวนการรับนักศึกษาระบบ TCAS61 พร้อมรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆ ปี 2561 โดยในปีนี้ได้มีการใช้ระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ในการรับสมัครคัดเลือกเป็นปีแรก และล่าสุดทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ทำการประกาศจำนวนการรับสมัครนักศึกษาออกมาแล้ว พร้อมทั้งรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในการสอบคักเลือกในครั้งนี้กันอีกด้วย

การสอบคัดเลือกในระบบ TCAS61

จำนวนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS61 รวมแล้วทั้งสิ้น 278,644 คน โดยแบ่งออกเป็น

รอบที่1 การรรับด้วย Portfolio จำนวน 72,613 คน

รอบที่2 การรับแบบโควตา จำนวน 85,436 คน

รอบที่3 การรับตรงร่วมกัน จำนวน 59,167 คน

รอบที่4 การรับแบบ Admissions จำนวน 35,836 คน

รอบที่5 การรับตรงอิสระ จำนวน 26,042 คน

** ยอดนนี้เป็นยอดรับนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งมาที่ ทปอ. เมื่อวันที่ 29/6/60 

อัพเดท!! จำนวนการรับนักศึกษาระบบ 'TCAS 61' พร้อมรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

จำนวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม รวมแล้วทั้งสิ้น 72 สถาบันด้วยกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. มหาวิทยาลัยนครพนม
 12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 13. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 14. มหาวิทยาลัยบูรพา
 15. มหาวิทยาลัยพะเยา
 16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 17. มหาวิทยาลัยมหิดล
 18. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 19. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 22. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 24. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยสมทบ

 1. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 2. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 3. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี
 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 27. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 32. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เว็บไซต์ เช็คยอดรับแต่ละรอบ/วิชาที่ใช้/กำหนดวันรับสมัคร

บทความที่เกี่ยวข้อง