TCAS กสพท ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงร่วมกัน

กำหนดการสมัครสอบ กสพท ปี 61 เกณฑ์การคัดเลือก + รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการสมัครสอบ กสพท ปี 61 เกณฑ์การคัดเลือก + รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

สำหรับน้องๆ คนไหน ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 อยู่ในขณะนี้ รู้ไหมว่า… ในปีการศึกษา 2561 การรับสมัครสอบของ กสพท นั้นจะรวมอยู่ในระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) โดยที่ กสพท จะนับเป็น 1 รหัส ใน 4 รหัส ที่ใช้ในการเลือกลำดับสาขาวิชาที่น้องๆ ต้องการเข้าศึกษาต่อนั่นเอง

เช็ค! กำหนดการรับสมัคร กสพท ปี 61

ตารางกำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร กสพท ปี 61 กำหนดการรับสมัคร กสพท ปี 61

*** หมายเหตุ ตารางกิจกรรมดังกล่าว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ของให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกติดตามประกาศบนเว็บไซต์ของ ทปอ. และ กสพท อย่างสม่ำเสมอ

ในปีการศึกษา 2561 มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกับ กสพท เป็นครั้งแรก ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • มหาวิทยาลัยสยาม (กลับมาเปิดรับร่วมกับ กสพท อีกครั้ง)

คณะทันตแพทยศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะเภสัชศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เภสัชศาสตร์อุตสาหการ)
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมและสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)

น้องๆ สามารถเข้ามาดูคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร : คลิกที่นี่

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทั้งหมด พร้อมจำนวนที่รับ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทั้งหมด พร้อมจำนวนที่รับ  หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทั้งหมด พร้อมจำนวนที่รับ 

*** ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 จำนวนรับนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มหรือลดได้ ตามความเหมาะสม 

เกณฑ์ในการคัดเลือก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท กำหนด ต้องเข้าสอบวิชาเฉพาะ กับ กสพท และเข้าสอบวิชาสามัญ กับ สทศ. ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กำหนด สำหรับรายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา มีดังนี้

เกณฑ์ในการคัดเลือก 

*** สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2560 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ไม่สามารถนำผลคะแนน O-NET มาแสดงได้ กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะนำผลการเรียนมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของผู้สมัครที่ผ่านการสอบ O-NET 

น้องๆ สามารถเข้ามาดูระเบียบการทั้ง 2 ฉบับ ได้ที่ : ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

เว็บไซต์ การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2561 : คลิกที่นี่

เช็คสถิติคะแนนสอบ กสพท : คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง