STAR OF PCNK 2019 ตาลโตนดเกมส์ พ.จ.น.ก.

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

Home / กิจกรรม / ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค ตะวันตก จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2520 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ คำว่า พ.จ.น.ก. เป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมการแข่งขัน อักษร พ. คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อักษร จ. คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อักษร น. คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และอักษร ก. คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยงานประกวด STAR OF PCNK 2019 เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแข่งขัน โดยปีนี้สโลแกนคือ  “พลังกีฬา สร้างฝัน สานไมตรี” ซึ่งได้ประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ไปดูกันว่า ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 ผู้ที่ได้รับรางวัล เป็นใครกันบ้าง

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” จัดขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มที่ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สร้างความสามัคคีและเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกัน

รางวัลชนะเลิศ STAR OF PCNK 2019 ฝ่ายชาย

นายศักรินทร์ คชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมถึงได้รับรางวัล Popula Vote จากการมอบดอกไม้ในห้องส่งการแข่งขันอีกด้วย

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

รางวัลชนะเลิศ STAR OF PCNK 2019 ฝ่ายหญิง

นางสาวไพรินทร์ แพรเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย

นายสมพล บวบทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง

นางสาวศศิวิมล มูลผม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย

นายธเนศ เลิศศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง

นางสาวปรียา พราหมณ์เล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

รางวัลชมเชย ฝ่ายชาย และรางวัล Popular Vote จาก AIS

นายอมเรศ เพชรแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

รางวัลชมเชย ฝ่ายหญิง

นางสาววิชุฎา วิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์”

ผลการประกวด STAR OF PCNK 2019 กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ตาลโตนดเกมส์

รวมภาพบรรยากาศ การประกวด

คลิป การประกวด  STAR OF PCNK 2019

ภาพข่าวจาก งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทความอื่นๆ