คณะ สาขา ยอดฮิต คณะน่าเรียน สาขาวิชาน่าเรียน

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Phetchaburi Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม” ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 จึงย้ายมาตั้งในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2469

คณะ/สาขา น่าเรียน มรภ.เพชรบุรี

ดูคลิป รีวิว มรถ.เพชรบุรี

ปัจจุบันมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีชื่อว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

ปรัชญา  “คุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่สากล”

ปณิธาน “คลังปัญญาของท้องถิ่น”

คติพจน์ “นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและท่องเที่ยว”

แนะนำ คณะ สาขา น่าเรียนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้นมีทั้งหมด 8 คณะ ได้แก่

  1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. คณะพยาบาลศาสตร์
  4. คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์
  5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  6. คณะวิทยาการจัดการ
  7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8. คณะครุศาสตร์

โดยแต่ละคณะจะมีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
– สาขาวิชานวัตกรรมดิจิตอลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

คณะพยาบาลศาสตร์

– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
– สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาภาษาจีน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาวิชาสังคมศึกษา
– สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
– สาขาวิชาศิลปศึกษา
– สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
– สาขาวิชานาฏดุริยางศาสตร์
– สาขาวิชานิติศาสตร์
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ

แนะนำ คณะ สาขา น่าเรียนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

คณะครุศาสตร์

– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการจัดการ

ข้อมูลน่าสนใจ อื่น ๆ

  • สีประจำสถาบัน : เขียว-เหลือง
  • คติพจน์ : คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล

แผนที่ของมหาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนะนำ คณะ สาขา น่าเรียนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

อีเมล์ : nisanti.sin@mail.pbru.ac.th
โทรศัพท์ : 032-708605
โทรสาร : 032-493-296
http://www.pbru.ac.th

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง