dek62 portfolio TCAS62

มทร.ธัญบุรี สวนกระแส TCAS รอบแรก เด็กแห่สมัครล้นกว่า 3 พันคน

Home / ข่าวการศึกษา / มทร.ธัญบุรี สวนกระแส TCAS รอบแรก เด็กแห่สมัครล้นกว่า 3 พันคน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS รอบ 1 โดยใช้ Portfolio ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้กำหนดจำนวนรับนักศึกษาไว้ที่ 1,900 คน แต่ปรากฏว่ามีนักเรียนให้ความสนใจมาสมัครในรอบนี้กว่า 3,000 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ มทร.ธัญบุรีจะรับได้

มทร.ธัญบุรี สวนกระแส TCAS รอบแรก เด็กแห่สมัครล้นกว่า 3 พันคน

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยและสาขาที่เปิดสอนเป็นที่น่าเชื่อถือ จึงทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียน จากการเจาะลึกข้อมูลพบว่านักเรียนที่สมัครในรอบนี้เป็นเด็กที่มีประสบการณ์ และได้รับรางวัลในเวทีต่าง ๆ มาก่อน ที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้ยังมีผลการเรียนในสายวิชาชีพที่ดีมาก

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า..

อย่างไรก็ตาม เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เด็กให้ความสนใจมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก มาจากการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าเด็กมีความเข้าใจว่า มหาวิทยาลัยมีการตอบสนองต่อการเรียนเพื่อมุ่งสู่อาชีพและการมีงานทำ รวมไปถึงการปรับหลักสูตรของ มทร.ธัญบุรี ที่ตอบสนองและตรงกับสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดในอนาคต จึงทำให้นักเรียนสนใจที่จะสมัครเข้ามาเรียน เพราะเชื่อว่าจะมีผลต่อการมีงานทำในอนาคต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

“ทราบว่าการสมัคร TCAS รอบ 1 ของบางมหาวิทยาลัยมียอดนักเรียนมาสมัครต่ำกว่าจำนวนที่รับมาก ส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเกิดจากการที่ สาขาที่เปิดสอนไม่ตอบสนองกับอาชีพในอนาคต รวมไปถึงความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการศึกษาก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนด้วย

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะหลักสูตรต้องตอบสนองต่ออาชีพในอนาคต การเรียนต้องมุ่งให้เด็กทำงานเป็น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรมีระบบเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนและหาประสบการณ์มากกว่าหลักสูตรที่เรียน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว

บทความเกี่ยวกับ มทร.