dek62 TCAS TCAS62 กำหนดการสอบ ระเบียบการรับสมัคร รับตรงอิสระ

เช็คกันได้เลย! ระเบียบการรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

Home / ข่าวการศึกษา / เช็คกันได้เลย! ระเบียบการรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ทยอยออกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรูปแบบการรับสมัครของรอบที่ 5 นี้ จะเป็นแบบรู้คะแนนก่อนสมัครคัดเลือก และมีช่องทางการสมัครคัดเลือกโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะ

ระเบียบการรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ช่วงเวลาการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และจะประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นี้ สำหรับคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกรอบที่ 5 ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม, O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ทั้งนี้สัดส่วนคะแนนที่ใช้จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดสัดส่วนคะแนนที่ใช้ และอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยในแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ใช้คะแนนไม่เหมือนกัน

ระเบียบการรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว, นักเรียนสายอาชีวศึกษา, กศน. และเด็กซิ่ว ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมคณะ/หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ มาฝากน้อง ๆ #dek62 กันด้วย จะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง ตามมาดูกันเลย…

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะการบริหารและจัดการ
– วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : www.reg.kmitl.ac.th

ม.แม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 

– หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : https://admission.mfu.ac.th/

ม.เกษตรศาสตร์

คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– คณะเกษตร
– คณะประมง
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะสังคมศาสตร์
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร
– คณะมนุษยศาสตร์
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
– วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : https://admission.ku.ac.th/

…..

ม.บูรพา

โครงการที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

– โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ครั้งที่ 2)
– โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคพิเศษ
– โครงการขยายโอกาวทางการศึกษาในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3)
– โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
– โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
– โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
– โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2)
– โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
– โครงการภาคพิเศษ
– โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญารี
– โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน) ครั้งที่ 5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
– โครงการรับบุคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ครั้งที่ 3 (เรียนเป็นปริญญาใบที่ 2) ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
– โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ
– การรับบุคคลที่ศึกษาในระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (4ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) ครั้งที่ 2

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : http://regservice.buu.ac.th/

ม.มหิดล

คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
– หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตร์
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตร์

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : https://tcas.mahidol.ac.th/

ม.ขอนแก่น

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 

– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
– รับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : https://admissions.kku.ac.th/

ระเบียบการรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ม.ธรรมศาสตร์

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 

– คณะศิลปศาสตร์
– คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– วิทยาลัยนวัตกรรม
– วิทยาลัยสหวิทยาการ
– วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อิ๊งภากรณ์
– วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : www.tuadmissions.in.th

ม.มหาสารคาม

คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

– คณะแพทยศาสตร์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะเทคโนโลยี
– คณะสิ่งแวดล้อมแล้วทรัพยากรศาสตร์
– คณะวิทยาการสารสนเทศ
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
คณะบัญชีและการจัดการ
– คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– คณะมุนษศาสตร์และสังคมศาสตร์
– วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ค
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะวัฒนธรรมศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ดูรายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : http://acad.msu.ac.th/

** อัปเดต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

บทความที่น่าสนใจ