TCAS TCAS63 กำหนดการ บทความการศึกษา ระเบียบการรับสมัคร

สรุปการสมัครการสอบ TCAS รายละเอียดน่ารู้ในแต่ละรอบ ที่ #dek63 ควรรู้

Home / ข่าวการศึกษา / สรุปการสมัครการสอบ TCAS รายละเอียดน่ารู้ในแต่ละรอบ ที่ #dek63 ควรรู้

กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว สำหรับช่วงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของระบบ TCAS ในแต่ละรอบมาฝากน้อง ๆ #dek63 กันด้วย

TCAS แต่ละรอบคืออะไร ? สรุปการสมัครสอบ TCAS

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลาการรับสมัครจาก 10 เดือนเหลือเพียง 6 เดือน พร้อมได้นำการสอบ กสพท มาร่วมอยู่ในรอบที่ 3 และสามารถเลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ) ทั้งนี้ได้แบ่งการรับสมัครออกเป็น 5 รอบด้วยกัน ได้แก่

รอบที่ 1 Portfolio
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+กสพท)
รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

และในปีการศึกษา 2563 นี้ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็ยังคงรับสมัครผ่านระบบ TCAS เช่นเดิม ดังนั้น้อง ๆ คนไหนที่กำลังเตรียมสมัครสอบผ่านระบบ TCAS อยู่นั้น ก็ต้องห้ามลืม! ที่จะตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครในแต่ละรอบ คะแนนหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกกันให้ดีค่ะ

** อย่ารอช้า! ตามมาดูข้อมูลน่ารู้ในแต่ละรอบได้เลย อ้างอิงมาจาก TCAS62 ทั้ง 5 รอบ 

รายละเอียด TCAS แต่ละรอบ

รอบที่ 1 portfolio

รูปแบบการสมัคร จะใช้ portfolio ในการยื่นสอบเข้าศึกษาต่อ ในคณะ/สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา ที่เปิดรับในรอบที่ 1 โดยจะมีกำหนดการในการรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ช่องทางการรับสมัคร น้อง ๆ สามารถเข้าไปสมัครได้โดยตรง กับทางเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาได้เลย

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 1

– ทำการรับสมัครในช่วงเดือน ธันวาคม 2562
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในช่วงต้นเดือน มกราคม 2563
– ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในช่วงปลายเดือน มกราคม 2563
– ทำการสละสิทธิ์ได้ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– แฟ้มสะสมงาน หรือ portfolio
– เกรดเฉลี่ยสะสม (4-5 ภาคเรียน)
– คุณสมบัติพิเศษ ของแต่คณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

– ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
– ติดได้มากกว่า 1 ที่
– เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

/// ดูตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน : dekshowport.com

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

รูปแบบการสมัคร จะทำการสมัครก่อนรู้คะแนนสอบ โดยมีช่วงเวลาในการดำเนินการสมัครระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 – มีนาคม 2563 และมีช่องทางในการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 2

– ทำการรับสมัครระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 – มีนาคม 2563
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในช่วงเดือนเมษายน 2563
– ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในช่วงเดือนเมษายน 2563
– ทำการสละสิทธิ์ในช่วงเดือนเมษายน 2563

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยสะสม
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ
– คุณสมบัติพิเศษ (มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ/สาขาวิชา)
– คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

– ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
– ติดได้มากกว่า 1 ที่
– เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+กสพท) 

โดยมีรูปแบบการสมัครคือ รู้คะแนนสอบก่อนสมัคร มีช่วงเวลาในการดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2563 และช่องทางที่ใช้ในการสมัครคือ เว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 3

– ทำการรับสมัครในช่วงเดือนเมษายน 2563
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในช่วงดือน พฤษภาคม 2563
– มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงดือน พฤษภาคม 2563
– ทำการสละสิทธิ์ในช่วงดือน พฤษภาคม 2563

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ
– สอบวิชาเฉพาะ
– คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ + กสพท)

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

– เลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
– ติดมากที่สุดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น
– เลือกยืนยันสิทธิ์์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน

รูปแบบการสมัคร น้อง ๆ จะรู้คะแนนสอบก่อนสมัคร มีระยะเวลาในการดำเนินการสมัครในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 โดยน้อง ๆ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 4

– ทำการรับสมัครในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563
– มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 – มิถุนายน 2563
– ทำการสละสิทธิ์ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยสะสม
– O-NET
– GAT/PAT

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว

รูปแบบการสอบติด

– เลือกได้ 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
– ติดได้มากที่สุด 1 อันดับ

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

รูปแบบการสมัครคือ รู้คะแนนสอบก่อนสมัคร โดยมีช่วงเวลาในการดำเนินการรับสมัครในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 – มิถุนายน 2563 และมีช่องทางการสมัครโดยตรงกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 5

– ทำการรับสมัครในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 – มิถุนายน 2563
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563
– ทำการสละสิทธิ์ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
– O-NET
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว

รูปแบบการสอบติด

– ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
– ติดได้มากกว่า 1 ที่
– เลือกยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่

. . . . .

** ทั้งนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งน้อง ๆ จะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจาก ทปอ. ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรับเปลี่ยนด้านไหนบ้าง โดยบทความนี้เป็นเพียงแค่กำหนดการ และรายละเอียดของ TCAS63 แบบคร่าว ๆ เท่านั้น

Update ล่าสุด!! วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น.

EP.1 ออกชัวร์100% กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาและ PAT2

Link : seeme.me/ch/chemkrunas

ตะลุยโจทย์ Function EP.1

Link : seeme.me/ch/pparkmathacademy/9dvJRq

บทความที่น่าสนใจ