มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Muban Chombueng Rajabhat University

Home / academy / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Muban Chombueng Rajabhat University” เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497… See More

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Muban Chombueng Rajabhat University” เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

mcru 4

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในชื่อว่า “วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง” ซึ่งได้ต้นแบบมาจาก Village Institute ของประเทศตุรกี โดยพลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีจากชนบททั่วประเทศ มาเป็นนักเรียนทุนเรียน 5 ปี จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ไปสอนในท้องถิ่นของตน ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับ

ในปีการศึกษา 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 1 ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงมีชื่อใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” ตามพระราชบัญญัตินั้นเป็นต้นมา

mcru 5

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการได้ทำหนังสือขอพระราชทาน “สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ” และแนบรูปแบบสัญลักษณ์ ทั้ง 41 สถาบัน และ 1 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ พร้อมคำอธิบายประกอบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2538 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏและสำนักงานสถาบันราชภัฏ ตามที่ขอพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538

สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 ตราที่ใช้เป็นพระประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน เช่น ใบประกาศนียบัตรกำกับเหรียญรัตนาภรณ์ เป็นต้น พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักร มีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชา นุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด

logo mcru 1

สีสัญลักษณ์ตราประจำมหาวิทยาลัยมี 5 สี มีความหมายดังนี้

1. สีน้ำเงิน แทนค่า มหาวิทยาลัยพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
2. สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
3. สีทอง แทนค่า ความรุ่งเรืองทางปัญญา
4. สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัย
5. สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีน้ำเงิน สีเขียว และสีเหลือง

คติธรรมประจำถาบันมหาวิทยาลัย คือ สุกมมิโก กิตติมาวหาติ งานสุจริตมีเกียติทั้งนั้น

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

1. เพลงมาร์ชวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
2. เพลงสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
4. เพลงจอมบึงที่รัก
5. เพลงไม่ลืมจอมบึง
6. เพลงรำวงจอมบึง
7. เพลงสาวจอมบึง
8. เพลงงามจอมบึง
9. เพลงจอมบึงรักกัน
10. เพลงมนต์จอมบึง
11. เพลงจอมบึงสัมพันธ์
12. เพลงหวานใจจอมบึง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : Muban Chombueng Rajabhat University
สถาปนา : พ.ศ. 2497
ประเภท : มหาวิทยาลัยรัฐ
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 46 หมู่3 ถนนราชบุรี-จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
เบอร์โทร : 0-3226-1790-7 โทรสาร : 0-3226-1078
เว็บไซต์ : www.mcru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง-132444770112589/timeline/

 

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.mcru.ac.th/

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้