issue56 กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2561

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2561

CAMPUS CALENDAR JANUARY 2018

5 JAN

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 31/2560 “ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้สำเร็จด้วยกลยุทธ์ ROV” โดย คุณนรภัทร งามสอาด HR. Specialist Recruitment บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13-14 JAN

คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดค่ายสำหรับน้องๆ “BIR The Future 2018 ค่ายรัฐศาสตร์การเมืองและการระหว่างประเทศ มธ.” ค่ายที่จะทำให้รู้จักคณะรัฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

14 JAN

มหกรรมงานวิ่งเพื่อสุขภาพวิศวะ จุฬาฯ มินิมาราธอน “Intania Chula Mini Marathon 2018” ในวันที่ 14 มกราคม 2561

19-21 JAN

Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้าครั้งที่ 7) คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร วันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

20 JAN

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 20 มกราคม 2561

21 JAN

จอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วันที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 4.00-11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

22-31 JAN

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ

26-31 JAN

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด “งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561” วันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26-28 JAN

คณะวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดค่ายสำหรับนิสิตนักศึกษา ป.ตรีที่สนใจจะศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมชีวภาพ ในวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

28 JAN

กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราทอน “MUPY RUN 2018” @Salaya โดยคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.56

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR