กิจกรรมมหาวิทยาลัย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและประดับเข็ม – พระจอมเกล้าลาดกระบัง 62

Home / กิจกรรม / พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและประดับเข็ม – พระจอมเกล้าลาดกระบัง 62

รวมภาพบรรยากาศพิธีอันทรงเกียรติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไท และประดับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2562  จะงดงามขนาดไหนไปชมภาพบรรยากาศกันได้เลยค่ะ

มอบเนกไทและประดับเข็ม 2562 – พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าฯลาดกระบังมีการจัด “พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ” เป็นพิธีอันทรงเกียรติของสถาบันการศึกษาย่านลาดกระบังอย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)” ที่ได้ยึดถือปฏิบัติและดำเนินการสืบสานประเพณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยตั้งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกและหล่อหลอม “ลูกพระจอม” ทุกคน เปี่ยมล้นด้วยความรักความสามัคคี มีมิตรไมตรีที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง มีจิตสาธารณะในการสร้างสรรค์และทำคุณประโยชน์แก่สังคม ผ่านการถวายสัตย์ปฏิญาณและถวายบังคมต่อหน้า “พระมหามงกุฎ” ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน อันเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ลูกพระจอมเกล้าลาดกระบัง” พร้อมเพรียงร่วมพิธีแห่งเกียรติยศ รับ “เนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ” พร้อมถวายสัตย์ต่อพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เปิดบทสัมภาษณ์ “ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ” บทบาทที่ภาคภูมิ ในพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่

ในปีการศึกษา 2562 ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่รั้วพระเจ้าเกล้าฯ ลาดกระบัง ด้วยขนาดพื้นที่ของการจัดกิจกรรมที่กว้างสุดลูกหูลูกตา อย่างศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง กว่า 26 ไร่ ให้ดูแน่นไปขนัดตา แต่คับคั่งด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ ที่พร้อมใจเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยาน ใน “พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ” แก่นักศึกษาใหม่ราว 6,000 คน ที่ยืนเรียงเป็นทิวแถวเต็มพื้นที่สนาม และร่วมสืบสานประเพณีในทุกขั้นตอนอย่างพร้อมเพียง อันสะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของ “ลูกพระจอม” อย่างแท้จริง

ขอบคุณภาพจาก: kmitl.photoclub

ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภา สจล. เป็นประธานในพิธี

มอบเข็ม ขอบคุณภาพจาก: kmitl.photoclub

มอบเนกไท

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มอบเนกไท

ขอบคุณภาพจาก: kmitl.photoclub

ขอบคุณภาพจาก: kmitl.photoclub

นางสาวสุธาศิณี ฤทธิวงค์จักร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นายกองค์การนักศึกษา สจล. กล่าวว่า พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นับเป็นพิธีอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ซึ่ง “เนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ” นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน อันช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาภายในรั้วสถาบันแห่งนี้ อีกทั้งการถวายบังคม และการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นการแสดงตนเป็นลูกพระจอมอย่างเต็มตัว และแสดงถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน

ขอบคุณภาพจาก: kmitl.photoclub

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีคณาจารย์และรุ่นพี่จากคณะต่าง ๆ ร่วมเปล่งเสียงประสานในบทเพลงประจำสถาบัน เพื่อร่วมต้อนรับ “แคแสดช่อใหม่” ซึ่งดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 1 ในฐานะนักศึกษาใหม่ผู้เข้าร่วม ปีต่อมาในฐานะทีมงาน และล่าสุดกับการรับหน้าที่สำคัญในฐานะ “นายกองค์การนักศึกษา สจล.” ที่ต้องดำเนินการประสานงานในขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้ ดิฉันมองว่า พิธีการดังกล่าวนับเป็นการรับน้องอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างสรรค์ อันทรงคุณค่าที่ค่าแก่การสืบสาน สืบทอด และส่งต่อประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป

นายธนภัทร ขจรชัยกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ กล่าวถึงความรู้สึกในฐานะผู้อัญเชิญฯ ประจำปี 2562 ว่า นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิต “ลูกพระจอม” ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ ท่ามกลางพิธีอันทรงเกียรติและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเพียง 1 ครั้งต่อปีเท่านั้น โดยการคัดเลือกตัวแทนในการทำหน้าที่สำคัญนี้ นอกจากการมีความตั้งใจที่ดีแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด เช่น ผลการเรียน พฤติกรรม กิจกรรมที่ทำในระหว่างเรียน พร้อมกันนี้ ยังมีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ และคณาจารย์ใน หลายขั้นตอน เพื่อทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพในท่วงท่าต่างๆ ทั้งการยืน เดิน และอัญเชิญพระมหามงกุฎ เพื่อให้ได้มาซึ่ง “ผู้อัญเชิญ” ที่เหมาะสม และช่วยให้พิธีการอัญเชิญสัญลักษณ์ประจำสถาบันขึ้นสู่เบื้องบนออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด และเป็นที่จดจำแก่รุ่นน้องๆ สืบไป

นายจิรภัทร พัชรภิญโญพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่มีโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ในฐานะ “ลูกพระจอม” อย่างสมบูรณ์แบบเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าที่มีความขลัง โดยเฉพาะจังหวะที่ขบวนผู้อัญเชิญ “พระมหามงกุฎ” เคลื่อนผ่าน สามารถรับรู้ได้ถึงพลังแห่งความจงรักภักดีที่รวมเป็นหนึ่ง ความตั้งใจอันดีของคณาจารย์และรุ่นพี่ทุกท่าน ที่พร้อมถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่ง สจล. “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้เพื่อคอยย้ำเตือนในช่วงบางเวลาที่ท้อแท้จากการเรียนหรือการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ถือเป็นอีกปีที่ สจล. ได้ต้อนรับบรรดานักศึกษาใหม่ รหัส 62 เข้าสู่อ้อมกอดของรั้วลาดกระบังอย่างเป็นทางการ ด้วยพิธีอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าที่ สจล. พร้อมมอบแก่ “ลูกพระจอม” ราว 6,000 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการก้าวสู่เส้นทางการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ ในฐานะอธิการบดี อาจารย์ผู้สอน และพี่เอ้ของน้อง ๆ ทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลอดการศึกษาเล่าเรียน การลงมือปฏิบัติจริงในโปรเจคต่าง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการใช้ชีวิตแง่มุมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา รุ่นพี่ และคณาจารย์ ภายในรั้วสถาบันแห่งนี้ จะเป็น “ภูมิต้านทานที่ดี” ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่น้อง ๆ ให้พร้อมก้าวสู่การเป็น “บัณฑิตคุณภาพ” ที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่ง สจล. “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” และที่พรั่งพร้อมด้วยทักษะความสามารถ มีศักยภาพของความเป็นผู้นำ ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคดิสรัปชัน (Disruption)

อย่างไรก็ดี สจล. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยถือกำเนิดขึ้นจากการรวมวิทยาลัยทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการเป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และเศรษฐกิจของประเทศ

งดงาม พิธีรับไทด์ ประดับเข็ม และอัญเชิญพระมหามงกุฎ ปี 2562 - พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ทั้งนี้ ชื่อของสถาบันประกอบด้วยพระนาม “พระจอมเกล้า” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมนามาภิไธยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนคำว่า “เจ้าคุณทหาร” นั้นมีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ในขณะที่สัญลักษณ์ประจำสถาบันหรือ “พระมหามงกุฎ” นอกจากจะเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 4 แล้ว ยังมีอีกความหมายที่สำคัญยิ่งคือเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกพระจอม ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเป็นสิ่งที่ศิษย์ทุกคนต้องระลึก ยึดถือปฏิบัติและรับผิดชอบไว้ตราบจนชั่วชีวิต

ติดตามภาพความประทับใจของพิธีอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าของ “ลูกพระจอม” รวมถึงกิจกรรมรับน้องของ สจล. ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. เว็บไซต์ www.facebook.com/kmitlofficial, www.kmitl.ac.th

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก: kmitl.photoclub

บทความแนะนำ