RMUTT กีฬามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

Home / กิจกรรม / ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 114 สถาบัน และจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน เป็นเวลา 10 วัน

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45

นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

แนวคิดของ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” คือ “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” เป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพในการใส่ใจในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมไทยสู่เป้าหมายในการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจดีถ้วนหน้า

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” มีองค์ประกอบจาก ประติมากรรมบัวทอง ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผสมผสาน อย่างลงตัวกับ สัญลักษณ์รูปดอกบัว ซ้อนกันจำนวน 3 ชั้น โดยดอกบัวเป็น ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี สื่อถึงสถานที่ในการแข่งขันกีฬา อันจะเป็น เครื่องหมายแห่งความคิด ความรู้สึกร่วมกันในการช่วยกัน พัฒนาการศึกษา ให้เจริญก้าวหน้าและพบกับความสำเร็จ และเมื่อประกอบเข้ากัน ในภาพรวม จะมีรูปทรงเสมือน คบเพลิง สื่อถึงเพลิงพลังแห่งความสามัคคี และมิตรภาพ

สีน้ำเงินเข้ม (Royal Blue) เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้เทคนิคการไล่ระดับสีผ่านการแตกหน่วยย่อยแบบ Pixel Color คล้ายกับ ประกายเพชร สะท้อนความเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย ซึ่งเป็น วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย RMUTT Innovative University

ส่วน ตัวอักษร เป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข เป็นเลขอารบิก อันเป็นภาษาสากล 45 และ 2018 เป็นครั้งที่จัดและปีที่จัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งครั้งนี้มีความพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก และมีเจ้าภาพร่วม อีก 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

มาสคอตการแข่งขัน

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

RMUTT GAMES 2018 มี 2 ตัว คือ

น้องอินโน เป็นผู้ชาย มาจากคำว่า “Innovative” และ น้องนีโอ เป็นผู้หญิง มาจากคำว่า “Neo Technology”

สะท้อนวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย RMUTT Innovative University มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

ลักษณะนิสัย ของน้องอินโนและนีโอ จะชอบพูดคุย เป็นมิตร ยิ้มแย้ม ร่าเริง และมุ่งมั่น ซึ่งการแสดงออกนี้จะสะท้อนแนวคิดการแข่งขันที่ว่า “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” อันจะช่วยสร้างความสามัคคีของการแข่งขัน

ชนิดกีฬา/สถานที่/สนามแข่งขัน

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
สนามที่ใช้ในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก จำนวน 37 ชนิดกีฬา

แผนที่สนามแข่งขัน

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

เพลงประจำงานกีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 45 เพลง ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ขับร้องโดย สมพล รุ่งพาณิชย์  หรือ รู้จักกันในนาม แหลม 25Hours 

 

นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่ายในระหว่างการแข่งขันอีกด้วย

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

สามารถติดตามอัพเดทความเคลื่อนไหวของข่าวสารการแข่งขันหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thanyaburi45.rmutt.ac.th/ หรือ ผ่านทางแฟนเพจ Facebook : ราชมงคลธัญบุรีเกมส์