มทร มทร.ธัญบุรี เด็กต่างชาติ

เด็กต่างชาติแห่เรียน มทร.ธัญบุรี เผยยอดพุ่งกว่าเท่าตัวก่อนช่วงโควิด-19

Home / ข่าวการศึกษา / เด็กต่างชาติแห่เรียน มทร.ธัญบุรี เผยยอดพุ่งกว่าเท่าตัวก่อนช่วงโควิด-19

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาต่างชาติ ได้ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้มีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 357 คน และ3 ประเทศแรกที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนสูงสุด ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา

เด็กต่างชาติแห่เรียน มทร.ธัญบุรี

ซึ่งคณะที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจเข้าเรียนต่อ คือ คณะบริหารธุรกิจ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ การที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจเข้าเรียนต่อใน มทร.ธัญบุรี เป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการ การควบคุมคุณภาพทางการศึกษา มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงยังมีการอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จำนวนตัวเลขนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนใน มทร.ธัญบุรีมีอัตราเพิ่มขึ้น 300% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากนโยบายการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในต่างประเทศ และการให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับบัณฑิตศึกษา

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรีได้ดำเนินโครงการนี้มาแล้ว 4 ปี มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 263 คน โดยในปีการศึกษา 2565 มีผู้สนใจเข้าเรียนทั้งสิ้น 115 คน ใน 17 หลักสูตร

และจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2566 มี 37 หลักสูตร โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยการเรียนรูปแบบดังกล่าว เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสบกับบริบทของผู้เรียน เป็นการเรียนควบคู่กับการทำงาน ไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิตและเวลาเรียน เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา และยังเป็นส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน (Upskill & Reskill) ให้กับผู้เรียน

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี ประกอบด้วย สภาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (สพม.ปท.) เครือข่าย 9 มทร. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

“ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 37 หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค.นี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับสมัครทาง www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/ หรือสอบถามได้ที่ โทร 02-549-3513” รศ.ดร.สมหมาย กล่าว