มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี เปิดโอกาสนักศึกษาพ้นสภาพ กลับสู่ระบบมหาวิทยาลัย

Home / ข่าวการศึกษา / มทร.ธัญบุรี เปิดโอกาสนักศึกษาพ้นสภาพ กลับสู่ระบบมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 1/2565 มทร.ธัญบุรี มีนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 216 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ มทร.ธัญบุรี ที่มีประมาณ 25,000 คน

มทร.ธัญบุรี เปิดโอกาสนักศึกษาพ้นสภาพ กลับสู่ระบบมหาวิทยาลัย

แต่อย่างไรก็ตาม ตนต้องการให้จำนวนนักศึกษาในกลุ่มนี้ลดลง เพราะไม่ต้องการให้เด็กออกนอกระบบการศึกษา และเสียโอกาสที่ดีในอนาคต โดยที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี จะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา จัดการเรียนเสริม ให้การบ้านเพิ่มเติมเพื่อให้ฝึกทำบ่อยๆ รวมถึงจัดติวกันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้จำนวนนักศึกษาที่ถูกรีไทร์ลดลงทุกปี

ภาพจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : www.facebook.com/SD.Rmutt

อย่างไรก็ตาม ในส่วนนักศึกษาที่ถูกรีไทร์ หรือต้องหยุดเรียนกลางคัน เนื่องจากปัญหาส่วนตัว ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีมีนโยบาลที่จะดึงนักศึกษากลุ่มนี้กลับเข้าสู่ระบบ เปิดโอกาสให้กลับเข้ามาเรียนใหม่

โดยนักศึกษาที่กลับเข้ามานั้น บางคนจะมีการเปลี่ยนสาขาที่เรียน เพราะไม่ตรงกับความถนัดและความชอบ จะมีการเทียบโอนในรายวิชาที่มีผลการเรียนมาแล้ว และผลการเรียนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไป โดยนักศึกษาจะกลับเข้าเรียนนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือก ด้วยการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

ซึ่งตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมามีนักศึกษากลับเข้าเรียนใหม่ รวม 220 คน โดย 3 คณะที่มีนักศึกษากลับเข้าเรียนสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นต้น

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ที่มา www.facebook.com/rmutt.official