นักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาใหม่ปี 2566 กว่า 6 พันคน พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า

Home / ข่าวการศึกษา / มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาใหม่ปี 2566 กว่า 6 พันคน พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีแผนการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 6,661 คน โดยคณะที่เปิดรับนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1,675 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,316 คน และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 720 คน คณะศิลปศาสตร์ 690 คน และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 455 คน

มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาใหม่ปี 2566

ทั้งนี้การรับนักศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รับโดยมหาวิทยาลัย รับร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รับโดยมหาวิทยาลัยผ่านโครงการพิเศษ โดยขณะนี้กำลังเปิดรับรอบ Portfolio สำหรับนักเรียนชั้นม.6 และผู้ที่จบกศน. และประเภทโควตา สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปวช.และปวส. ตั้งแต่วันนี้-11 ธ.ค. 65

ทั้งนี้การรับนักศึกษาในปี 2566 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมทร.ธัญบุรีมีการเปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

ประกอบกับในปีที่ผ่านมา หลักสูตรเดิมที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก เช่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน สาขาวิศวกรรมระบบราง รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้สาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการการบิน มีความต้องการแรงงานสูงมาก เพราะขาดแคลนบุคลากร ซึ่งคาดว่านักศึกษาจะสมัครเข้ามาเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ

ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยในปีนี้ไม่มีการปิดหลักสูตรใด ๆ นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสละสิทธิ์ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนทำให้การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มทร.ธัญบุรี ได้มีเผื่อตัวเลขรับเพิ่มประมาณ 10% ซึ่งลดลงจากทุกปีที่ผ่านมาที่จะเผื่อตัวเลขไว้ที่ 20% เนื่องจากพบว่าอัตราการสละสิทธิ์มีการลดลง

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า การรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. กำหนดการต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ทางทปอ.ประกาศ

ส่วนการรับโดยมหาวิทยาลัยประเภทสอบตรง สำหรับ ปวช. ปวส. และ กศน.สายอาชีพ จะเปิดรับสมัครวันที่ 25 ธ.ค.65 – 26 ก.พ.66 และ รับตรงสำหรับ ปวช. ปวส. และ กศน.สายอาชีพ จะรับสมัครวันที่ 2 เม.ย.– 25 พ.ค. 66 ซึ่งจะเปิดรับสมัครเฉพาะสาขาวิชาที่ยังมีที่นั่งเรียนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th