ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี รีไทร์

มทร.ธัญบุรี เดินหน้านโยบายถูกทาง ตัวเลขนักศึกษารีไทร์ลดลง

Home / ข่าวการศึกษา / มทร.ธัญบุรี เดินหน้านโยบายถูกทาง ตัวเลขนักศึกษารีไทร์ลดลง

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาที่พ้นสภาพจากผลการเรียน จำนวน 389 คน คิดเป็น 1.64% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวน 456 คน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีจำนวนผู้ถูกรีไทร์มากที่สุด

มทร.ธัญบุรี เดินหน้านโยบายถูกทาง

อย่างไรก็ตาม การที่จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพจากผลการเรียนลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน ให้สามารถเรียนได้และสำเร็จการศึกษา เพราะไม่ต้องการให้เด็กออกนอกระบบการศึกษาและเสียโอกาสที่ดีในอนาคต โดยสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด พูดคุยถึงปัญหาด้านการเรียนกับนักศึกษา พร้อมทั้งจัดการเรียนเสริมให้ในวิชาที่มีปัญหาทำให้ผลการเรียนดีขึ้น

ทั้งนี้สำนักส่งเสริมการศึกษาได้มีการวางเป้าหมาย ที่จะลดจำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนให้ลดลงปีละ 10 % และนอกจากการพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว ในทางกลับกันจากนโนบายของ มทร.ธัญบุรี ที่ต้องการดึงนักศึกษากลุ่มที่ถูกรีไทร์ หรือต้องหยุดเรียนกลางคัน เนื่องจากปัญหาส่วนตัวได้กลับเข้าสู่ระบบ โดยเปิดโอกาสให้กลับเข้ามาเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษารีรหัสกลับเข้าศึกษา จำนวน 84 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน 26 รายเท่านั้น

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนที่ มทร.ธัญบุรี ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยนั้น ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ เน้นการขอแหล่งเงินทุนจากภายนอก แทนการขอรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงมาตรฐานของงานวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

นอกจากนี้ในเรื่องการสนับสนุนทุนเพื่อศึกษาต่อของอาจารย์ ปัจจุบันสัดส่วนอาจารย์ของ มทร.ธัญบุรี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีมากกว่า 60% ทำให้การขอทุนศึกษาต่อลดลง รวมถึงจะต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะที่ต้องการเน้นอาจารย์ศึกษาในด้านใด ซึ่งมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนเช่นกัน

อย่างไรก็ตามยังมีอาจารย์ส่วนหนึ่งที่สำเร็จปริญญาโท และขอทุนเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนในจุดนี้ และส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาต่อในประเทศ ซึ่งการที่ มทร.ธัญบุรีสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อเทคโนโลยี และส่งต่อความรู้ที่ได้รับไปยังนักศึกษาต่อไป

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี