คณะคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บรรยากาศแต่ละมหาลัย มทร

ภาพบรรยากาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร – RMUTP

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ภาพบรรยากาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร – RMUTP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีชื่อย่อคือ มทร.พ./RMUTP (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) เน้นการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชั่น อาหาร การบริหารจัดการ และทักษะด้านธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ อ่าน “10 เรื่องน่ารู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย , สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ , สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ , สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร - RMUTP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม :www.teched.rmutp.ac.th
  2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : www.hec.rmutp.ac.th
  3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน : mct.rmutp.ac.th
  4. คณะบริหารธุรกิจ :bus.rmutp.ac.th
  5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :sci.rmutp.ac.th
  6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : eng.rmutp.ac.th
  7. คณะศิลปศาสตร์ : larts.rmutp.ac.th
  8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น :itfd.rmutp.ac.th
  9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ :arch.rmutp.ac.th

Gallery

Website : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์: 02 665 3777 Website : www.rmutp.ac.th

ภาพโดย Campus-Star.com ถ่ายเมื่อ 03-12-2557

บทความแนะนำ