มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Rajamangala University of Technology Tawan-ok

Home / academy / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok) เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านช่างอุตสาหกรรม การก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม การเกษตร การบริหารจัดการ และทักษะด้านธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้จริง… See More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok) เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านช่างอุตสาหกรรม การก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม การเกษตร การบริหารจัดการ และทักษะด้านธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 (วันราชมงคล) พร้อมทั้งมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”

ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาต้องเป็นนิติบุคคล ทำให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่มมีแนวคิดในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่ จำนวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย
คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธานประจำมหาวิทยาลัย
คือ สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีฃ

logo rmutto

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
คือ พระมหาพิชัยมงกุฎ ตราประจำมหาวิทยาลัยนั้นเป็นรูปดวงตราวงกลมภายในมีพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ล้อมรอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบานอันก่อให้เกิดปัญญา ด้านบนดวงตรานั้นมีพระมหาพิชัยมงกุฎที่มีตัวเลข ๙ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู่ ด้านล่างดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ตราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ล้วนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง บรรดาคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าราชมงคลทุกรุ่น ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สีประจำมหาวิทยาลัย
คือ สีน้ำเงินน้ำทะเล (sea blue) หรือสีเทอร์ควอยส์ (turquoise sea) เป็นสีที่มีความสดใส ดุจดังผืนทะเลแห่งภาคตะวันออก ขณะที่สินแร่เทอร์ควอยส์เป็นเสมือนสัญญลักษณ์แห่งท้องฟ้าและสุริยเทพ ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้มีสติปัญญาดีและมีความสามารถเหนือผู้อื่น แคล้วคลาดปลอดภัย และมีชัยชนะเหนือศัตรู ตลอดจนอุปสรรคทั้งปวง

ดอกพะยอม

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
คือ ดอกพะยอม เป็นดอกไม้ที่มีสีขาวนวลบ่งบอกถึงความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะ กลิ่นหอมไกลของดอกพะยอม สื่อถึงความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป

วิทยาเขต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต คือ

1. วิทยาเขตบางพระ (ที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี)
คณะในสังกัด
– คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8137 โทรสาร 0-3834-1808-9
เว็บไซต์ www.rmutto.ac.th

2. วิทยาเขตจันทบุรี
คณะในสังกัด
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
– คณะเทคโนโลยีสังคม
ที่อยู่ 131 หมู่ 5 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 โทรศัพท์ 0-3930-7268 โทรสาร 0-3930-7274
เว็บไซต์ : www.chan.rmutto.ac.th

3. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คณะในสังกัด
– คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– คณะศิลปะศาสตร์
ที่อยู่ 122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  0-2692-2360-4 โทรสาร  02-2773693
เว็บไซต์ www.cpc.rmutto.ac.th

4. วิทยาเขตอุเทนถวาย
คณะในสังกัด
– คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่อยู่ 225  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์  0-2252-7029 โทรสาร  0-2252-7580
เว็บไซต์ www.uthen.rmutto.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก : Rajamangala University of Technology Tawan-ok
ชื่อย่อ : มทร.ตะวันออก / RMUTTO
คติพจน์ : ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ราชมงคลทั้งเก้าแห่ง
สถาปนา : 18 มกราคม พ.ศ. 2548
ประเภท : มหาวิทยาลัยรัฐ
เว็บไซต์ : www.rmutto.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/rmutto.ac.th

 

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.rmutto.ac.th/

See Less

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้