มหาวิทยาลัยธนบุรี

Thonburi University

Home / academy / มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เปิดสอนด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัณฑิตวิทยาลัย โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ MBA และ… See More

มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เปิดสอนด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบัณฑิตวิทยาลัย โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ MBA และ MSIT นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประวัติความเป็นมา

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี สู่มหาวิทยาลัยธนบุรี นับตั้งแต่ ปี 2541 เป็นต้นมา คณะผู้บริหารได้พัฒนาอาคารสถานที่ สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งขยายพื้นที่เพิ่มเติมเป็น 101 ไร่ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กีฬาแห่งความเป็นเลิศ ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีได้รับการเปลี่ยนประเภทและชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยธนบุรี” เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2550 และได้กำหนดให้ทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยธนบุรี

ปรัชญามหาวิทยาลัย 

“สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม เป็นสถาบันแห่งความเป็นกัลยาณมิตร ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม (University for All)

logo

สัญลักษณ์และสีประจำมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วงกลม 3 วง ซ้อนกันอยู่บนรูปโล่สีแดง 8 เหลี่ยม วงกลมที่ 1 สีน้ำเงิน วงกลมที่ 2 เป็นสีเขียวซ้อนอยู่บนวงกลมสีน้ำเงิน โดยมีช่อใบมะยม 2 ช่อ และชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวอักษรเป็นสีเงิน วงกลมที่ 3 เป็นสีเหลืองซ้อนอยู่บนวงกลมสีเขียว ด้านบนประกอบด้วยโล่สีแดงสลับสีน้ำเงิน มีอักษรย่อ ม.ธ.ร. สีเหลืองอยู่ในโล่และได้กำหนดให้ “สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว และสีเหลือง” เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี : Thonburi University
คติพจน์ : สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สถาปนา : วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2541
ประเภท : เอกชน
เว็บไซต์ : www.thonburi-u.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/TRU.Thonburi/

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.thonburi-u.ac.th/About.html

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยธนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

วาไรตี้ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยธนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยธนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้