มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Western University

Home / academy / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น… See More

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ๒/๒๕๔๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาคกลางและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาทาง ด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ โดยมีภารกิจหลัก ๔ ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสำคัญคือเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี ๑๓ คณะวิชาได้แก่

– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะเทคนิคการแพทย์
– คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
– คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
– คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
– คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ปริญญาเอก เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
– หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
– หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาโท เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข
– หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น : Western University
สถาปนา : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : วิทยาเขตวัชรพล ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์ : www.western.ac.thFacebook : https://www.facebook.com/Western.onlinelearning/

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.western.ac.th/westernnew/history.php#

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้